Category

Yargı Kararı
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
29
Tem

Boşta geçen süre ücreti – Yargıtay kararları

Boşta geçen süre ücreti – Yargıtay kararları “…İş sözleşmesinin fesih tarihi 20.10.2006, kararın (temyiz edilmeksizin) kesinleşme tarihi 10.02.20G7>dir, davacının boşta geçen süresi 3 ay 20 gün olduğu halde 4 ay üzerinden hesaplama yapılarak kıdem tazminatı ve boşta geçen süre ücreti fazla hesaplanan bilirkişi raporuna itibar edilmesi doğru olmamıştır.”(22.HD. 2011/12398 E. 2011/8363 K. 26.12.2011) “…Davacı işçi...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
29
Tem

İş güvencesi kapsamı – Yargıtay kararları

İş güvencesi kapsamı – Yargıtay kararları “…Somut uyuşmazlıkta, davacının işe iade davası açmadığı belli olmakla birlikte davalı işyerinde kaç işçi çalıştığı dosya içeriğinden saptanamamaktadır. Böyle olunca, işyerinde davacının işbaşı yaptırılması gereken Mayıs 2005 tarihinde 30 işçi çalışıp çalışmadığı tespit edilmeli, 30 ve daha fazla işçi çalışıyorsa davacı işe iade hükümleri kapsamında olup, işe iade davası...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
29
Tem

İhbar tazminatı – İşe başlatmama tazminatı – Yargıtay kararları

İhbar tazminatı – İşe başlatmama tazminatı – Yargıtay kararları “…Mahkemece önel verilerek gerçekleştirilen feshin geçersizliğine karar verilmesi ile önelin de geçersiz olduğu gerekçesi ile işe başlatılmayan davacı işçiye işe başlatılmadığı tarih esas alınarak ihbar tazminatı verilmesine karar verilmiştir. Geçersizliğine karar verilen fesihte verilen önelin geçerli olup olmadığı konusu gerek uygulamada ve gerekse doktrinde tartışmalı bir...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

Sendikaya üye olan işçi toplu iş sözleşmesinden ne zaman faydalanmaya başlar?

Sendikaya üye olan işçi toplu iş sözleşmesinden ne zaman faydalanmaya başlar? 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun 9 uncu maddesinde, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına üye olanların toplu iş sözleşme­sinden yararlanabileceği kurala bağlanmıştır. Anılan hükme göre, imza tarihinde üye olanlar toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten, imza tarihinden sonra üye...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

Yargıtay: “İşyerindeki usulsüzlükleri şikayet ederim” demek şantaja girer.

Yargıtay: “İşyerindeki usulsüzlükleri şikayet ederim” demek şantaja girer. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, işçi tarafından işverene gönderilen “iş yerinde   hukuka aykırı işlemler yapılıyor. Mecbur kalırsam dava açıp BDDK’ya şikayet edeceğim , bunlara gerek kalmadan tatlılıkla işi bitirelim “konulu  e-mail’i, şantaj olarak sayıp, işverenin iş akdini haklı nedenle feshedebileceğine hükmetti. İşte karar metni… T.C Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Esas No:...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

Gece çalışmasına ilişkin Yargıtay kararları

Gece çalışmasına ilişkin Yargıtay kararları “…Somut olayda davacının, davalı belediyede itfaiye eri olarak 24 saat çalışıp 48 saat dinlendiği anlaşılmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının bir hafta 2 gün, diğer hafta 3 gün çalışıp 24 saatlik mesainin 10 saatinin ara dinlenmesi olduğu, 11 saati aşan 3 saatlik kısmın ise fazla çalışma olduğu sonucuna...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

İş hukukunda denkleştirme nedir?

İş hukukunda denkleştirme nedir? 4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesine göre haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Anılan Yasanın 63 üncü maddesinde ise, “Aksi kararlaştınlmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

Fazla çalışma karşılığının ücret yerine dinlenme olarak kullandırılması – Yargıtay kararları

Fazla çalışma karşılığının ücret yerine dinlenme olarak kullandırılması – Yargıtay kararları “… Davacının fazla çalışma yaptığı süreler karşılığı serbest zaman kullanmak istediğine dair muvafakati olmamasına rağmen fazla çalışmalar için serbest zaman kullanımı yapılarak denkleştirme yapıldığı gerekçesi ile yanlış değerlendirme sonucu fazla çalışma ücreti alacağının hatalı olarak belirlenmesi doğru değildir.”(22. HD. 2012/9344 E. 2013/891 K. 25.01.2013)...
Read More
1 2 3 296
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat