Basın ve Medya Hukuku

Basın ve Medya Hukuku her zaman insanların ilgisini çeken bir alan olmuştur. Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte hemen hemen hergün internetten ve sosyal medyadan gazete okuma, video seyretme işlemleri yapılmaktadır. Bu bağlamda basın ve medya hukuku kendisini yaşamın bir parçası haline getirmiş ve toplum tarafından üzerinde daha çok durulması gereken bir alan olmuştur.

Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hukuk büromuz basın ve medya hukuku üzerinde çalışmalar yapmaya önem göstermekte ve müvekkilleri için basında çıkan haberleri irdelemektedir.

Basın ve Medya Hukuku

Medya hukuku kapsayıcı bir ifade olarak kitle iletişim araçları ile yayın yapılması faaliyeti ile bu faaliyetin icrasına aday kuruluşların yapısına ilişkin kuralların bütününe verilen isimdir. Bu açıdan medya hukuku medya kavramının içeriğine paralel olarak hem kitle haberleşme alanını hem de bu alanla iştigal eden sektöre ilişkin kural ve kurumları ihtiva etmektedir.

Medya hukuku interdisipliner bir alan olma niteliğine sahiptir. Zira medya hukukunda hem haber verme özgürlüğü, medya şirketlerinin idare ile ilişkisi ve medya yoluyla işlenen suçlar gibi niteliği itibariyle kamu hukukuna dahil kurallar hem de medya alanına has sözleşme ilişkileri, medya alanındaki eylemlerden doğan tazmin sorumluluğu gibi özel hukuka dahil kurallar bir arada yer almaktadır.

Medya hukukunun içeriğini bu şekilde tespit ettikten sonra medya hukukuna has kural ve kurumların yapısına bakmak gerekir. Medya hukukundaki mevzuat da medya alanlarına göre çeşitlendiğinden buna ilişkin yapılan ayrımı buraya da uygulamak gerekir. Ancak öncelikle hukukun geneline hâkim olan medya hukuku açısından da uygulanacağını ifade etmemiz gerekecektir.Bu açıdan Anayasal ve iç hukuka dahil edilmiş uluslar arası mevzuat anlamında iletişim ve basın özgürlüğüne ilişkin tüm genel ilkeler medya hukuku açısından da geçerli olacaktır.

Görsel-işitsel medyada sorumluluk rejimi ve bu medya kuruluşlarının hukuki ve mali yapısı bizim hukukumuzda genel olarak 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun çerçevesinde düzenlenmiştir.

Bu kanunda ana hatları ile radyo ve televizyonların uymakla yükümlü oldukları yayın ilkeleri, bu ilkeler çerçevesinde yayın yapılıp yapılmayacağı ile ilgili idari denetimi yapacak olan Radyo Televizyon Üst Kurulu, bu kurulun yapısı ve işleyişi, radyo televizyon kurumlarının kuruluş şartları ve yapıları, radyo televizyon kuruluşlarına yayın ve frekans bandı tahsisi, yayınların düzenlenmesi, reklam yayınlama kuralları, seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin özel kurallar, bu kurallara uymamanın yaptırımları düzenlenmiştir. TRT radyo ve televizyonları da yayın açısından aynı kurallara tabi olmakla birlikte TRT’nin kuruluşu, yapısı ve işleyişi 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda düzenlenmiştir.

Bu kanunların uygulanması açısından ise çeşitli yönetmelikler çıkarılmıştır. Buradaki kurallar medya hukuku açısından özel nitelik taşımakla birlikte medeni hukuk, borçlar hukuku, ceza hukuku ve idare hukuku kuralları genel nitelikte olduklarından bunlar da Görsel-işitsel medya açısından uygulanabileceklerdir.

Yazılı medya’ya ilişkin kurallar 5187 sayılı Basın Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunda basın özgürlüğü, yayınlarda bulunması gereken zorunlu bilgiler, yayın beyannamesine ilişkin kurallar, yayınlardan kimlerin sorumlu olacakları, düzeltme ve cevap hakkı, basın yoluyla işlenen suçlardaki bazı usul kuralları ve özellikle süreli yayınlara el konulması hususları düzenlenmiştir. Buradaki kurallar medya hukuku açısından özel nitelik taşımakla birlikte medeni hukuk, borçlar hukuku, ceza hukuku ve idare hukuku kuralları genel nitelikte olduklarından bunlar da Görsel-işitsel medya açısından olduğu gibi Yazılı medya için de uygulanabileceklerdir.

Basın ve Medya Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • Televizyon ve radyo kanallarına hukuki danışmanlık verilmesi
  • Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması
  • Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davalarının takibi
  • Hakaret, iftira, onur kırıcı yayınlara karşı hukuki danışmanlık yapılması
  • Medya hukukuyla ilgili sözleşmelerin hazırlanması

Avukatlarımız medya araçları üzerinden yapılan yayın, ilan, eğlence ve oyun platformu, yazılım, mal ve hizmet ticareti ve benzeri diğer faaliyetlerde bulunan ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere kurulmak istenen yeni girişimlerin yapılandırılması ve finansmanı, tanıtım amaçlı advertorial ve açık reklam yapılması, sistem güvenliği, mesafeli alım-satım sözleşmeleri, abonelik sistemleri, kişisel verilerin korunması, yayıncı, yayın hakkı sahibi ilişkileri, erişim engelleme, süreli-süresiz kapatma kararları, alt yapı hizmetleri ve standartları ve diğer benzeri konularda planlama, tip sözleşme hazırlığı, uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları da içeren hukuki hizmetler sunabilmektedirler.

Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat