Blog

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesinde Payların Açıkça Gösterilmelidir

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesinde Payların Açıkça Gösterilmelidir

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesinde Payların Açıkça Gösterilmelidir Sulh Hukuk Mahkemesinin ….. esas sayılı elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasında; salt veraset ilamına atıfla (paylar açıkça belirtilmeksizin) hüküm kurulduğu izlenmiştir. * HMK’nın 297/2, TMK’nın 644. maddeleri ile Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 24/09/2007 tarih ve 2007/9267 esas, 2007/9750 karar, 14. Hukuk Dairesinin 16/03/2015 tarih ve 2014/12556 […]

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesinde Payların Açıkça Gösterilmelidir

Bozma Üzerine Dosyanın Esasa Kendiliğinden Kaydedilmelidir

Bozma Üzerine Dosyanın Esasa Kendiliğinden Kaydedilmelidir a) ….. Hukuk Mahkemesine ait ….. esas sayılı dosyalarda, Yargıtay’ca bozulan kararların taraflara tebliğinden sonra mahkemece tarafların resen duruşmaya çağrılmadığı, b) ….. Mahkemesine ait ….. esas sayılı dava dosyasının, Yargıtay’ca bozulmasının ardından, karar düzeltme yoluna gidildiği ve bu istemin reddedilmesinden sonra, ilgili kararın taraflara tebliğ edilmesi ile yetinildiği, c) […]

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesinde Payların Açıkça Gösterilmelidir

Boşanmaya İlişkin Vekâletnamelerde Fotoğraf Bulunmalıdır

Boşanmaya İlişkin Vekâletnamelerde Fotoğraf Bulunmalıdır Aile Mahkemesinin ….. esas sayılı boşanma dosyalarında; tarafların sunduğu fotoğrafsız vekâletname kabul edilerek davaların sonuçlandırıldığı müşahede olunmuştur.  * 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 80/1. maddesi delaletiyle Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 93/1-k maddesi gereğince, boşanma davaları için düzenlenecek vekâletnamelerde fotoğraf yapıştırılması öngörüldüğünden, bundan böyle benzer şekildeki noksanlıkların giderilmesinden sonra işlemlerin yürütülmesi,

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesinde Payların Açıkça Gösterilmelidir

Boşanma Kararlarının Nüfus Müdürlüğüne Gönderilmelidir

Boşanma Kararlarının Nüfus Müdürlüğüne Gönderilmelidir Boşanma kararlarının kesinleştirilmesi işlemini müteakip resen nüfus müdürlüğüne gönderilmesi yerine, bu hususun tarafların tutumuna terk edildiği anlaşılmıştır. * 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 55, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 156. maddesi uyarınca; mahkeme yazı işleri müdürlerinin, aile kütükleri üzerinde tescil yapılmasını gerektirecek bütün karar ve işlemleri, kesinleştirme işlemi veya […]

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesinde Payların Açıkça Gösterilmelidir

Boşanma ve Evliliğin İptali Kararlarında Tarafların Açık Kimliği Yazılmalıdır

Boşanma ve Evliliğin İptali Kararlarında Tarafların Açık Kimliği Yazılmalıdır a) Aile Mahkemesinden verilen tüm boşanma veya evliliğin iptali kararlarında, tarafların açık kimliği yanında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile evlilik içinde doğmuş çocuklar ve bunların kimlik bilgilerinin yazılmadığı, b) ….. esas sayılıda, tarafların nüfusa kayıtlı olduğu yer ve kimlik bilgileri, belirtilmeden “tarafların boşanmalarına” şeklinde gerekçeli hüküm […]

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesinde Payların Açıkça Gösterilmelidir

Bonoya Dayalı İhtiyati Hacizlerde Teminat Alınmalıdır

Bonoya Dayalı İhtiyati Hacizlerde Teminat Alınmalıdır Bonoya dayalı ihtiyati haciz taleplerinde teminat alınmadığı saptanmıştır. * İİK ve TTK’da bononun İİK’nın 38. maddesinde tanımlanan ilâm niteliğinde bir belge olarak kabulüne olanak veren bir hüküm bulunmadığından, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 16/04/2004 tarih ve 2004/4165 esas, 2004/4130 karar, 19. Hukuk Dairesinin 11/04/2008 tarih ve 2008/2834 esas, 2008/3788 karar […]

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesinde Payların Açıkça Gösterilmelidir

Baro Pulu Olmayan ve Suret Harcı Yatırılmayan Vekâletnamelerin Kabul Edilemez

Baro Pulu Olmayan ve Suret Harcı Yatırılmayan Vekâletnamelerin Kabul Edilemez Avukat ile temsil edilen bir kısım dava dosyalarına sunulan vekâletname ve yetki belgelerinde baro pulu bulunmadığı halde yargılamaya devam edildiği, ya da pul alınıp alınmadığı kontrol edilmeksizin dosyanın Yargıtay ilgili dairesine gönderilmesi sonucu söz konusu eksiklik nedeniyle geri çevrilmesine sebep olunduğu, bir kısmında ise avukatların […]

Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat