Day

Temmuz 25, 2019
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

İşyerinde hakaret – sataşmaya maruz kalan işçinin hakları nelerdir?

İşyerinde hakaret – sataşmaya maruz kalan işçinin hakları nelerdir? İşveren veya vekilinin işçiye veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi, bu yönde davranışlarda veya cinsel tacizde bulunması, sataşması halinde de haklı fesih imkanı vardır. Sataşma genel olarak hakaret, darp, kavga, tehdit şekillerinde karşımıza çıkmaktadır. İş Kanunu’nun 24.maddesinde sayılan fesih hakkı işçiye...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

İşyerinde başka bir işçi tarafından hakarete uğrayan işçinin hakları nelerdir?

İşyerinde başka bir işçi tarafından hakarete uğrayan işçinin hakları nelerdir? Bir işçinin diğerine hakareti kural olarak işçiye iş sözleşmesini haklı fesih imkânı vermez ancak işveren gerekli önlemleri almakla mükelleftir. 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (11) numaralı bendinin (b) alt bendi gereğince, işverenin işçiye veya aile üyelerinden birine hakaret etmesi, sövme fiilini işlemesi, sarkıntılıkta bulunması,...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

İşverenin hakareti nedeniyle iş akdinin feshi

İşverenin hakareti nedeniyle iş akdinin feshi İşverenin bizzat veya vekili tarafından işçiye hakaret etmesi halinde, işçinin, bildirimsiz, önelsiz fesih hakkı bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda, hangi tür söylemlerin hakaret niteliği taşıdığı önem kazanmaktadır. Aşağıda, bu konuya ilişkin örnek yargıtay kararları, uygulamada hangi söz ve davranışların hakaret sayılacağına ilişkin örnek olarak gösterilebilir. “…. Mahkemenin de kabulünde olduğu...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

Yargıtay: Hakaret olmadan işverenin işçiye sataşması da işçiye fesih hakkı verir

Yargıtay: Hakaret olmadan işverenin işçiye sataşması da işçiye fesih hakkı verir Yargıtay’a göre, işverenin hakaret etmesi şart olmayıp, işçiye sataşması da işçi için haklı nedenle fesih sebebi oluşturmaktadır. Yargıtay 9. Hukuk  Dairesi, işveren ortağının dava açan eşi nedeniyle diğer işçiye laf atması nedeniyle işçi feshini haklı bulmuştur. “…Davacı tanık beyanları ve davalı tanığı İ.A.’nın beyanından, davacının...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

İşçinin sendikal tazminat talep edebilmesi için sendika üyesi olması şart mıdır?

İşçinin sendikal tazminat talep edebilmesi için sendika üyesi olması şart mıdır? Sendikal tazminat, 2821 sayılı Sendikalar Kanu­nunun 31 inci maddesinde düzenlemniş, işçilerin işe alınmalarının, belli bir sendika­ya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği korumaları veya üyelikten istifa etmeleri şartına bağlı tutulamayacağı ilk fıkrada hükme bağlanmıştır. Sözü edilen maddenin üçüncü fıkrasında ise, işverenin, sendika...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

Sendika temsilcisi/yönetici işçinin görev yeri işverence değiştirilebilir mi?

Sendika temsilcisi/yönetici işçinin görev yeri işverence değiştirilebilir mi? 4857 sayılı İş Kanunu’nda, işverenin yönetim hakkı kapsamında işçinin işyerini veya işini değiştirmesi durumunda, bu işlemin iptali için öngörülmüş bir dava türü bulunmamaktadır. Bu konuda tek hüküm, sendika işyeri temsilcileri ile ilgili olup, dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 30/3. maddesinde ve halen...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

İşçinin sendikal tazminat talep edebilmesinin şartları nelerdir?

İşçinin sendikal tazminat talep edebilmesinin şartları nelerdir? İşverenin 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırı davranması halinde, işçinin bir yıldan az olmamak üzere sendikal tazminata hak kazanacağı hususu da yasada ifadesini bulmuştur. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun “sendikaya  üye olup olmama hürriyetinin teminatı” başlıklı 31. maddesini 3.fıkrasına göre; işve­ren, bir sendikaya üye...
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?
25
Tem

İşçinin sendika üyeliği için gereken şartlar nelerdir?

İşçinin sendika üyeliği için gereken şartlar nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51. maddesi uyarınca, “Çalışan­lar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfa­atlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuru­luşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da...
Read More
1 2 3 10
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat