Velayetin Değiştirilmesi İstemi

DAVACININ MÜŞTEREK ÇOCUK İÇİN ÖDENEN İŞTİRAK NAFAKASININ AZALTILMASI TALEBİ İLE İLGİLİ OLARAK DAVACIYA ISLAH HARCINI YATIRMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİ VE YATIRMASI HALİNDE İŞİN ESASININ İNCELENMESİ GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 26238
Karar: 2016 / 7331
Karar Tarihi: 12.04.2016

ÖZET: Davacının müşterek çocuk için ödenen iştirak nafakasının azaltılması talebi ile ilgili olarak davacıya ıslah harcını yatırması için süre verilmesi ve yatırması halinde işin esasının incelenmesi gerekirken, talebin kabulüne karar verilmesi de doğru görülmemiştir.

(6100 S. K. m. 336)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakalarının azaltılması kararı yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 12.04.2015 günü temyiz eden davalı … geldi. Karşı taraf davacı … gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Davalının dosya içerisine sunulan belgelerden ödeme gücünden yoksun olduğunun anlaşılmasına göre Hukuk Muhakemeleri Kanununun 336/3. maddesi gereğince adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.
2- Davalının temyiz sebeplerine hasren yapılan incelemede;
Davacı dava dilekçesinde velayetin değiştirilmesini, müşterek çocuk yararına 750.00 TL tedbir ve iştirak nafakasına hükmedilmesi ile, davalı yararına hükmolunan yoksulluk nafakasının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında 29.05.2015 tarihli ıslah dilekçesi ile de velayetin değiştirilmemesi halinde davalı ve müşterek çocuk için ödenen nafakaların azaltılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Başvuru harcı tüm talepleri karşılar. Davacı, 2. Aile Mahkemesince davalı yararına hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi yönünden nispi harcı yatırmamıştır. Harçlar Kanununun 30-32. maddesi gereğince nispi harcın tamamlattırılmasından sonra işin esasına girilmesi gerekirken, harç alınmadan yargılamaya devamla hüküm kurulması doğru olmadığı gibi, 29.05.2015 tarihli ıslah talebine ilişkin harcın da yatırılmadığı anlaşılmaktadır. Davacının müşterek çocuk için ödenen iştirak nafakasının azaltılması talebi ile ilgili olarak davacıya ıslah harcını yatırması için süre verilmesi ve yatırması halinde işin esasının incelenmesi gerekirken, yazılı şekilde talebin kabulüne karar verilmesi de doğru görülmemiştir.
Sonuç: Davalının adli yardım talebinin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple kabulüne, temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeplerle bozulmasına, davalı temyizde haklı bulunduğundan temyiz harç ve giderlerinin davacıya yükletilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, karar verildi.12.04.2016

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat