Takibin İptali İstemi – Teminat Senedi

Senet Arkasında Yazılı İbarelerin Kayıtsız Ve Şartsız Bir Bedeli Ödemek Vaadi Unsurunu Ortadan Kaldırdığı

Alacağın Tahsilinin Gerekip Gerekmediği Yargılamayı Gerektirdiği

İtirazın Kabulü Gereği

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2014 / 28543

Karar: 2015 / 2166

Karar Tarihi: 28.01.2015

ÖZET: Somut olayda takip dayanağı bononun arka yüzünde; “Bu senet 208 ada 12 parsel inşatın iskan alınması için verilmiştir 30.01.2013 tarihine kadar binanın iskanı alınacaktır alınmazsa bu senet tahsile konacaktır. O tarihe kadar hiç bir işlem yapılmaz devredilemez satılamaz” ibaresinin yer aldığı görülmektedir. Senet arkasında yazılı bu ibareler tek başına, onun, kayıtsız ve şartsız bir bedeli ödemek vaadi unsurunu ortadan kaldırdığından, ayrıca sözleşme bulunması gerekmez. Alacağın tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamayı gerektirdiğinden, mahkemece, itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.(6102 S. K. m. 776, 777) (YHGK 06.03.2013 T. 2012/12-768 E. 2013/312 K.) (YHGK 20.06.2001 T. 2001/12-496 E. 2001/534 K.)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Asye Parlak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçluların yasal sürede icra mahkemesine yaptıkları başvuruda; takip dayanağı bononun teminat olarak verildiğini ve mücerret borç ikrarı içermediğini ileri sürerek takibin iptalini talep ettikleri, mahkemece teminat iddiasının kanıtlanmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Senedin teminat senedi olduğu iddiasının, senet üzerine hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılmak suretiyle ya da senede açık atıf yapan yazılı bir belge ile ispatlanması gerekir (HGK’nun 06.03.2013 tarih ve 2012/12-768 E, 2013/312 K. sayılı ve yine HGK’nun 20.06.2001 T. ve 2001/12-496 sayılı kararları).

Öte yandan bono arkasındaki yazıların altında ayrıca alacaklının imzasının bulunması da gerekmeyip konulan kayıt herkese karşı ileri sürülebilir.

TTK. nun 776/1-b. maddesi gereğince, bononun, kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini içermesi zorunlu olup, aynı kanunun 777/1.maddesi uyarınca ise bu unsuru içermeyen bir senet bono sayılmaz.

Somut olayda takip dayanağı bononun arka yüzünde; “Bu senet 208 ada 12 parsel inşatın iskan alınması için verilmiştir 30.01.2013 tarihine kadar binanın iskanı alınacaktır alınmazsa bu senet tahsile konacaktır. O tarihe kadar hiç bir işlem yapılmaz devredilemez satılamaz” ibaresinin yer aldığı görülmektedir. Senet arkasında yazılı bu ibareler tek başına, onun, kayıtsız ve şartsız bir bedeli ödemek vaadi unsurunu ortadan kaldırdığından, ayrıca sözleşme bulunması gerekmez.

Bu durumda alacağın tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamayı gerektirdiğinden, mahkemece, itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.01.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat