KORUMA KARARI İSTEMİ

MAHKEMECE KÜÇÜKLERİN YASAL TEMSİLCİSİNE HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ÇERÇEVESİNDE DELİLLERİNİN SORULMASI GEREKTİĞİ – YASAL TEMSİLCİNİN SAVUNMA HAKLARININ KISITLANMASI SONUCUNU DOĞURACAK ŞEKİLDE HÜKÜM TESİSİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 145
Karar: 2017 / 2248
Karar Tarihi: 02.03.2017

ÖZET: Mahkemece küçüklerin yasal temsilcisine hukuki dinlenilme hakkı çerçevesinde delillerinin sorulması ve gösterdiği takdirde usulünce toplanıp, gerektiğinde uzman bilirkişilerden görüş alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken duruşma açılmadan ve ilgililere tebliğ yapılmadan evrak üzerinde, yasal temsilcinin savunma haklarının kısıtlanması sonucunu doğuracak şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

(6100 S. K. m. 27) (5395 S. K. m. 5)
Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm veli … tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı kurum, koruma altına alınması istenen küçükler 13.09.2004 doğumlu …, 28.12.2009 doğumlu … ve 12.11.2011 doğumlu … hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5/1-c maddesi uyarınca bakım tedbiri kararı verilmesini istemiş, mahkemece; talebin kabulüne karar verilmiş, hükmü anne … temyiz etmiştir.
Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında, Kanunda öngörülen tedbirlerin alınması, küçüğün haklarına etkili olduğu gibi, yasal temsilcilerinin haklarına da etkilidir. Bu bakımdan davanın küçüklerin yasal temsilcisine husumet yöneltilerek görülmesi, göstermesi halinde onların da delillerinin toplanması gerekir. Mahkemece küçüklerin yasal temsilcisine hukuki dinlenilme hakkı (HMK m. 27) çerçevesinde delillerinin sorulması ve gösterdiği takdirde usulünce toplanıp, gerektiğinde uzman bilirkişilerden görüş alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken duruşma açılmadan ve ilgililere tebliğ yapılmadan evrak üzerinde, yasal temsilcinin savunma haklarının kısıtlanması sonucunu doğuracak şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 02.03.2017

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat