İflas Davası

TARAF VEKİLLERİNİN SON CELSEDE DAVANIN KONUSUZ KALDIĞINI VE HÜKÜM KURULMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİNİ TALEP ETTİKLERİ – DAVA KONUSUZ KALDIĞINDAN HÜKÜM KURULMASINA YER OLMADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
23.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 1718
Karar: 2016 / 2354
Karar Tarihi: 13.04.2016

ÖZET: Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı tarafın 7 gün içinde olmasa da, depo emrine uyarak 09.09.2014 tarihinde 138.061,63 TL’yi mahkeme veznesine depo ettiği, taraf vekilleri son celsede, davanın konusuz kaldığını, hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesini talep ettikleri gerekçesiyle, dava konusuz kaldığından hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

(1475 S. K. m. 14)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı vekili, davacıların davalı şirkette uzun süre çalıştıklarını, çalışmalarından dolayı davalıdan kıdem, maaş gibi işçilik alacaklarının bulunduğunu, işçilik alacakları nedeniyle açılan davalarda karar verildiğini ve dört ayrı icra dosyasında iflas talepli takip başlattıklarını, takiplerin kesinleştiğini, davalı şirketin kötü niyetli olduğunu, müvekkillerine şimdiye kadar hiç bir ödeme yapılmadığını ileri sürerek, davalı şirketin iflasını talep ve dava etmiş, son celsede takip alacaklarının tamamı depo kararı gereğince mahkeme veznesine yatırıldığından, davanın konusuz kaldığını ileri sürerek, hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, herbir davacı bakımından davaların ayrılması gerektiğini, iflas ödeme emirleri tebliğinin usulsüz olduğunu, alacakların zamanaşımına uğradığını, takip yolunun değiştirilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiş, son celsede toplam meblağın mahkeme veznesine depo edildiğini belirterek hüküm kurulmasına yer olmadığına dair karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı tarafın 7 gün içinde olmasa da, depo emrine uyarak 09.09.2014 tarihinde 138.061,63 TL’yi mahkeme veznesine depo ettiği, taraf vekilleri son celsede, davanın konusuz kaldığını, hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesini talep ettikleri gerekçesiyle, dava konusuz kaldığından hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, fazla yatırılan peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat