Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi Örneği

Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi Örneği

İSTANBUL (    )ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 DAVACI          :
VEKİLİ             :
DAVALI          :
KONU               : Sözleşmenin haksız feshi nedeni ile müvekkilin uğramış olduğu ……… TL tutarındaki kar kaybının tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR

  1. Müvekkil şirket ile davalı site yönetimi arasında, güvenlik hizmeti sağlanması hususunda, ……….. tarihli, ekte sunulan hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. [Ek-1 Hizmet Sözleşmesi]
  2. Hizmet sözleşmesinin …… Maddesinde taraflar, sözleşmenin süresini belirlenmiş olup, sözleşmenin, ……… – ………….. tarihleri arasında geçerli olduğunu, Sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren bir ay (30 Gün) önce yazılı olarak haber verilmediği takdirde, sözleşmenin otomatik olarak bir yıl daha uzayacağını kararlaştırmışlardır.
  3. Müvekkil şirket, sözleşmeden doğan sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiği halde davalı taraf sözleşmeyi, sözleşmenin 7/m 8. Maddelerini gerekçe göstermek suretiyle İstanbul …… Noterliği’nin …………. tarih, ………… yevmiye numaralı ihtarnamesi ile tek taraflı olarak feshetmiştir. [Ek-2 ihtarname]
  4. Sözleşmenin Özel hükümler başlıklı 7. Maddesinin (g) bendinde, “……….. tarafından verilen hizmette herhangi bir aksamanın veya ayıp olduğunun düşünülmesi halinde, ………… yetkilisinin durumu en geç 3 (üç) gün içerisinde …………’e yazılı olarak bildirmek zorundadır” hükmünü havi olup, aynı maddenin (h) bendinde, böyle bir bildirim yapılmadığı takdirde, müvekkil şirket tarafından verilen hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak verildiği konusunda taraflar şimdiden mutabık kalmışlardır” denilmektedir. Müvekkil şirkete, davalı site yönetimi tarafından bu veya benzeri hususlarda yapılmış herhangi bir yazılı bildirim bulunmamaktadır.
  5. Yukarıda açıklanan sebeplerle, davalı yanın ……… tarihli ihtarnamesinde, gerekçe olarak ileri sürdüğü iddialarının hiçbir yasal dayanağı bulunmadığından, iş bu fesih haksız olup, , haksız fesih nedeni ile müvekkil şirket bir yıllık kar kaybına uğramıştır.
  6. Müvekkil şirket, sözleşmede kararlaştırıldığı üzere, davalı sitenin güvenliği için 4 adet güvenlik elemanı istihdam etmiştir. Sözleşmenin 7. Maddesinin (k) bendi gereği davalı tarafından müvekkil şirkete aylık ödenmesi kararlaştırılan güvenlik hizmeti bedeli ………… TL + KDV ve buna ek olarak (j) bendinde belirtilen tarihlerde gelecek olan asgari ücret farkının eklenmesi suretiyle tespit edilecek rakamdır.
  7. Sözleşme davalı tarafça, ………. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere feshedilmiştir. Davalı sitenin güvenliği için müvekkil şirkette istihdam edilen çalışanların, müvekkil şirkete olan aylık maliyetleri detayları ve toplam maliyetleri aşağıda tablo şeklinde gösterilmiştir.. Buna göre, müvekkil şirkettin, davalı site yönetimine  aylık kesmiş olduğu  fatura tutarı olan olan ……….. TL ‘den ……….. lik maliyet çıkarıldığında, müvekkil şirketin yoksun kaldığı kar, aylık ………. TL’ dir. Dolayısı ile sözleşme sonuna kadar yani toplam 12 ay için müvekkil şirketin uğramış olduğu kar kaybı, ……. x 12 = ………….. TL olarak bulunulacaktır.              

8–  Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, davalı tarafça sözleşmenin haksız olarak feshi nedeni ile müvekkilimin yoksun kaldığı karın talep edilmesi zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER
             :BK, HMK sair yasal mevzuat

DELİLLER                                  :
1. ………… tarihli hizmet sözleşmesi [Ek-1],
2.Davalı tarafça müvekkilime gönderilen İstanbul … Noterliğinin…….tarihli ……. yevmiye nolu fesih ihtarnamesi [Ek-2],
3. Müvekkil tarafından davalıya gönderilen ….. tarihli, Beyoğlu …. Noterliği …. yevmiye nolu ihtarname,
4. Davalı site için istihdam edilen güvenlik görevlilerine ilişkin SGK kayıtları [SGK’dan istenecektir.]
5. Müvekkil şirkete ait faturalar, ticari defter ve belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi
6. Tanık vs her türlü yasal delil
NETİCE-İ TALEP           :Fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmak kaydıyla yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle;
1-Davamızın kabulüne,
2-Sözleşmenin haksız feshinden dolayı uğranılan ……………TL    tutarındaki kar kaybının davalı yandan alınarak müvekkile ödenmesine,
3-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla  vekaleten talep ederiz.
 
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                   DAVACI VEKİLİ

Av. …………………………..

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat