İtirazın İptali Dava Dilekçesi


ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
…………… HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI (ALACAKLI)     :
 
VEKİLİ                            :
 
DAVALI  (BORÇLU)        :
 
DAVA KONUSU               :Davalının İcra takibine yaptığı itirazın iptali talebidir.

 
OLAYLAR                        :
1-Müvekkilimin davalı (borçlu) dan olan alacağının tahsili için  ……..tarihinde …………..İcra dairesinde …….. esas sayılı dosya ile takibe başlanmıştır.
2-………emri davalıya (borçluya) …….. tarihinde tebliğ edilmiş ve davalıda süresinde icra takibine haksız ve yersiz olarak itirazda bulunarak takibi durdurmuştur.
3-(itirazın neden haksız olduğu)
4-Duran icra takibine devam edebilmek için iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :İcra Dosyası,…….. ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-Davalının (Borçlunun) haksız ve yersiz olarak yaptığı itirazın iptaline ve takibin devamına,
2-Davalının (borçlunun) %40 tan aşağı olmamak üzere inkar tazminatına mahkum edilmesine,
3-Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim
 
Davacı vekili
Av.
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu.
Onanmış vekaletname sureti. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat