İş Kazası Nedeniyle Tazminat Dilekçesi


İŞ MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                         KAYSERİ
     
 
DAVACI                          :
VEKİLİ                            : Av.
DAVALI                           :
DAVA KONUSU               :Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ………TL. Maddi ……..TL. manevi tazminat olmak üzere toplam ……..TL. tazminat davasıdır
OLAYLAR                      :
1-(iş yeri ve hangi tarihten beri çalışıldığına dair bilgiler)
2-(kazanın oluşu ve kusur durumları hakkında bilgiler)
3-(meydana gelen zararın maddi ve manevi sonuçları)
4-Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve davalının müvekkile bu alacaklarını ödemeyeceğini beyan etmesi sebebiyle iş bu davayı açarak fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil için ………. TL. Maddi ………. TL. Manevi tazminatın  davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEBLER : İş kanunu,H.U.M.K ve sair ilgili mevzuat.
DELİLLER                 :İşyeri ve Sigorta kayıtları,Bilirkişi İncelemesi tanık ve her türlü kanuni delil.
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle davamızın kabulü ile;
1-…………TL. maddi ……….TL. manevi tazminat olmak üzere …………. TL. toplam tazminatın davalıdan olay tarihi olan …… tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte tahsiline,
2-fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına,
3-masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
EKİ                  :                                                                         Davacı Vekili
Tebliğ zarfı ve pulu                                                               Av.            
Onanmış vekaletname sureti 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat