İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat Dilekçesi


HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                                 
  
DAVACI                          : 
 
VEKİLİ                            :Av.
 
DAVALI                           :
 
TALEP KONUSU                 :Haksız İhtiyati tedbir nedeniyle …………..TL. tazminat talebidir.
OLAYLAR                          :
1-Davalı müvekkilim aleyhine  ………Mahkemesinin ………..sayılı dosyası ile ……………..ünün üstüne ihtiyati tedbir kararı koydurarak ………………Yaptırdı.
2-(bu ihtiyati tedbir kararı dolayısıyla nasıl  ve ne kadar zarar görüldüğü)
3-
4-Haksız ihtiyati tedbir kararı sebebiyle müvekkilimin uğradığı zararın davalıdan tahsili için işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER     :H.U.M.K.,T.B.K., ve sair ilgili mevzuat
 
DELİLLER                  :………..Mahkemesinin …… sayılı dosyası, Tanık anlatımları,bilirkişi incelemesi ………..  ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;haksız ihtiyati tedbir kararı alarak icra ettirmesi nedeniyle müvekkilim ……….TL. zarara uğratan davalının fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ve ……….tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ……….TL. tazminata mahkum edilmesine, masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı
vekili
Av.
EKİ           :
Onanmış vekaletname sureti 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat