Ziynet Alacağı Davası

ISLAH DİLEKÇESİ İLE ZİYNETLER YÖNÜNDEN FAİZ TALEP EDİLMESİ – ISLAH TARİHİ YERİNE DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL FAİZE HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 22375
Karar: 2016 / 9443
Karar Tarihi: 09.05.2016

ÖZET: Davalı-karşı davacı kadının, karşı dava dilekçesinde talep ettiği ziynetler yönünden faiz talebi bulunmamaktadır. 22.10.2013 tarihli ıslah dilekçesi ile ziynetler yönünden faiz talep etmiştir. Hal böyle olunca ıslah tarihi yerine dava tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

(4721 S. K. m. 228)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı erkek tarafından her iki boşanma davası ile ziynetler yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 09.05.2016 günü temyiz eden davacı-karşı davalı … vekili Av. …ve karşı taraf davalı-karşı davacı … ile vekili Av. … geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Davacı-karşı davalı erkeğin, kendisi tarafından açılan ve mahkemece reddine karar verilen boşanma davasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere; davalı-karşı davacı kadının; eşine ve eşinin ailesine hakaret ettiği, agresif tavırlar sergilediği, eşini küçümsediği toplanan delillerle kanıtlanmıştır. Hal böyle olunca davacı-karşı davalı erkek tarafından açılan boşanma davasının da kabulüyle boşanmaya hükmedilmesi gerekirken, reddi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.
2-Davacı-karşı davalı erkeğin; davalı-karşı davacı kadının ziynet alacağı davasına yönelik temyizinin incelenmesine gelince;
a-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
b-Davalı-karşı davacı kadının, karşı dava dilekçesinde talep ettiği ziynetler yönünden faiz talebi bulunmamaktadır. 22.10.2013 tarihli ıslah dilekçesi ile ziynetler yönünden faiz talep etmiştir. Hal böyle olunca ıslah tarihi yerine dava tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. ve 2/b bentlerinde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, ziynet eşyalarına ilişkin hükmün faizin başlangıç tarihi dışında kalan bölümlerinin yukarıda 2/a bendinde açıklanan nedenlerle ONANMASINA, birinci bentte açıklanan bozma sebebine göre taraflarca açılan her iki boşanma davası ve fer’ileri yönünden yeniden ve birlikte hüküm kurulması zorunlu hale geldiğinden, davalı-karşı davacı kadının boşanma davası ve fer’ilerine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için taktir olunan 1.350,00 TL. vekalet ücretinin ….alınıp ….verilmesine, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 136.00 TL temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, karar verildi. 09.05.2016 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat