Zehirli Madde İmal Ve Ticareti

MADDE 193- (1) içeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya sa­tılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Zehirli Madde İmal Ve Ticareti Suçun Koruduğu Hukuki Değer

Madde ile içeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satıl­ması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üretme, bulundurma, satma veya nak­letme suç olarak tanımlanmıştır.

Korunan hukuki değer kamunun sağlığıdır.

Zehirli Madde İmal Ve Ticareti Maddi Öğe

Herkes suçun faili olabilir.

Suçun mağduru toplumdur.

Zehirli Madde İmal Ve Ticareti Suçun Konusu

Suçun konusu içeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya sa­tılması izne bağlı olan maddedir.

Zehirli Madde İmal Ve Ticareti Hareket ve Netice

Maddede, insan sağlığı için ortaya koyduğu tehlike nedeniyle zehirlerin izinsiz olarak üretilmesi veya ticareti suç hâline getirilmiştir. İzinsiz üretim veya ticaretten maksat, bu faaliyetlerin gerekli iznin alındığını gösteren belge bulunmadan icra edilmesidir.

Madde metninde, içeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üretme, bulundurma, satma veya nakletme suç olarak öngörülmüştür. Üretme; zehirli maddeyi kullanılır hale getir­me, bulundurma; her ne amaçla olursa olsun zehirli maddeyi kabul etme, saklama, satma; para ya da bir başka edim karşılığında ticaretini yapma, nakletme; bir yerden bir başka yere götürme ya da götürülmesini sağlamadır.

Zehirli Madde İmal Ve Ticareti Manevi Öğe

Suç doğrudan kastla işlenebilir. Failin sonuçlarını bilerek ve iradesi ile içeri­ğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üretmesi, bulundurması, satması veya nakletmesi ile suç oluşur.

Zehirli Madde İmal Ve Ticareti Yaptırım

İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması iz­ne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Maddede öngörülen suç için iki aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörülmüş­tür. Hakim cezayı, 50/1. maddesinde öngörülen adli para cezası veya diğer seçenek yaptırımlardan birine çevirebilir. Hapsin adli para cezasına çevrilmesi tercih olun­duğunda, TCK’nın 52/2. maddesi uyarınca öngörülen değerler arasında bir mikta­rın, belirlenen hapis cezasıyla çarpılması ile sonuç adli para cezası bulunacaktır.

TCK’nın 50/3. maddesi uyarınca failin, daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak koşuluyla, fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya iltmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkum edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezasının, 50/1. maddede öngörülen adli para cezası ya da diğer seçenek yap­tırımlardan birine çevrilmesi zorunludur.

Zehirli Madde İmal Ve Ticareti Kovuşturma Ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir. Soruşturma işlemleri doğrudan C. Savcılığınca yapılır.

Suçun yargılamasını yapmakla görevli mahkeme Adlî Yargı İlk Derece Mah­kemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca sulh ceza mahkemesidir.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!