70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Yangın Sigortası Dava Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

Yangın Sigortası Dava Dilekçesi

……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

…….

 

DAVACI            :

 

VEKİLİ              :

 

DAVALILAR      :

 

KONUSU          :           ………………….-TL’nin .. / .. / …. ödeme tarihinden itibaren banka reeskont faizi,masraflar,vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebidir.

 

OLAYLAR         :           1-Şirketimiz nezdinde ……………… sayılı  sigorta poliçesi ile ………………………………………………………………………………………… adına sigortalı  mahal  .. / .. / ….tarihinde davalının işyerinde çıkan yangın sonucu hasara uğramıştır.

 

2-Sigortalı mahalde yaptırılan ekspertiz sonucu tespit olunan ………………………-TL hasar tazminatı sigortalımıza ödenmiştir.

 

3-Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve Ticaret Kanununun 1301.maddesi hükmüne göre şirketimiz sigortalısının yerine halef olmuş ve sigortalının zararına sebebiyet verenler aleyhine mevcut hertürlü hakları şirketimize intikal etmiştir.

 

4-Hadise ile ilgili olarak tanzim edilen tutanak ve ekspertiz raporuna göre meydana gelen hasardan davalının sorumlu olduğu belirlenmiştir.  Davalı sigortalımıza ve dolayısı ile onun yerine kaim olan Şirketimize karşı sorumlu bulunduğundan işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:  HUMK.,BK.,TTK.,Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER                :  Poliçe,tespit tutanağı,bilirkişi tetkikatı ve hertürlü kanuni delil.

 

CEVAP MÜDDETİ    : 10 Gündür

 

SONUÇ VE İSTEK  : Yukarıda belirtildiği gibi Taraflara tebligat yapılmasını ve subut bulacak davamız sonucunda ……………………………-TL’nın .. / .. / …. ödeme tarihinden itibaren banka reeskont faizi,masraflar,vekalet ücreti ile birlikte davalıdan  tahsiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

 

Davacı Vekili

…….

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!