70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Vergi Mahkemesi Kararının Temyizi – Av. İlayda İrem POLAT

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE

…….SAYIN BAŞKANLIĞINA

 

                                                                                                           …….

 

 

TEMYİZ EDEN DAVACI:…….

 

KAYITLI OLDUĞU

VERGİ DAİRESİ            :…….

 

VERGİ HESAP NO        :…….

 

VEKİLİ                            :…….

 

DAVALI                          : ……. Vergi Dairesi Müdürlüğü.

 

KONU                             : Temyiz beyanlarımızdır.

 

TEBLİĞ TARİHİ             : …….

 

DAVA KONUSU VERGİ : ……. yılına ait ……. tutarındaki  Gelir Vergisi.

 

AÇIKLAMALAR         :1-……. takvim yılına ait Gelir Vergisi tespit edilirken müvekkilim adına resen …….  matrah takdir edilmiştir. Takdir esnasında matrah hatası yapılmıştır. Gerçek matrahın ……. olarak alınması gerekli idi.

 

2-Matrah hatasının düzeltilmesi için ../../…. tarihinde, vergi dairesine yapmış olduğumuz başvuru da ../../…. tarihinde reddedilmiştir.

 

3-Bunun üzerine ../../…. tarihinde ……….Vergi Mahkemesinde hatanın düzeltilmesi için dava açmış idik. Bu davamız da ………. Vergi Mahkemesi’ nin ../…. Esas, ../….. Karar sayı ve ../../…. tarihli kararı ile reddedilmiştir. Kararı süresi içinde temyiz ediyoruz.

 

4-VUK. m. 117’ye göre  matrahta yapılan hatalar ……. Vergi Mahkemesi tarafından dikkate alınmamıştır. Ayrıca mahkeme tarafından dosyanın incelenmesinde gerekli ihtimam gösterilmemiş, bilirkişinin incelemesi gereken hususlar dahi, mahkeme tarafından incelenerek karar verilmek yoluna gidilmiştir.

 

Bu nedenler ile kararın bozulmasını istiyoruz.

 

YASAL NEDENLER     : Danıştay K., VUK. Ve sair mevzuat.

 

KANITLAR                    : Vergi Mahkemesinin kararı ve  her tür kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ            : 30 gündür.

 

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerden dolayı Vergi Mahkemesi’nin kararının  bozulmasına, Yargılama giderlerini davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

…….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!