Vekalet ücret alacağı için ihtiyati hacze ilişkin Yargıtay kararı

Vekalet ücret alacağı için ihtiyati hacze ilişkin Yargıtay kararı

Davacı avukat olduğunu ve davalı şirketi vekil olarak temsil ettiğini, ancak haksız olarak azledildiğini, ücretinin ödenmediğini ileri sürerek 105.183,00 TL vekalet ücretinin tahsilini, davalı adına kayıtlı fabrika binasının üzerine tedbir konulmasını istemiş, 16.11.2011 tarihli duruşmada ihtiyati haciz talebinde bulunmuştur.
Davalı davanın reddini gerektiğini ihtiyati tedbir ve ihtiyati haczin koşullarının bulunmadığını savunmuştur.
Mahkemece ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmiş, davalının itirazı reddedilmiş; karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
İ.İ.K.’nun 257. maddesi uyarınca ihtiyati hacze hükmedilebilmesi için vadesi gelmiş olan para borcunun rehinle temin edilmemiş olması gerekir. Öte yandan aynı kanun maddesi gereğince borcun vadesi gelmemiş ise, borçlunun muayyen yerleşim yerinin bulunmaması veya borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla mallarını gizlemeye, kaçırmaya veya kendisinin kaçmaya hazırlanması hallerinde de ihtiyati haciz kararı verilebilir.

Temyize konu olayda davacı avukatın iddia ettiği alacağın varlığı ve miktarı ancak yargılama sonunda belirlenebilecek durumda olup, vadesi gelmiş borçtan sözedilmesi olanaklı değildir. Kaldı ki ihtiyatı haciz kararı verilebilmesi için gerekli yasal şartların oluştuğu da ispat edilmemiştir.

Bu ihtarla ihtiyati haciz kararı verme koşullarının oluştuğundan söz edilemez. Mahkemece değinilen bu yön gözetilerek ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir. (Y. 13. HD. 6.3.2013, 2013/5624 – 2013/5519)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat