UYAP ÜZERİNDEN DURUŞMA GÜNÜNÜN ÖĞRENİLMESİ ŞEKLİNDE ARA KARAR VERİLEMEZ

UYAP ÜZERİNDEN DURUŞMA GÜNÜNÜN ÖĞRENİLMESİ ŞEKLİNDE ARA KARAR VERİLEMEZ

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2015/29590
KARAR NO. 2015/29486
KARAR TARİHİ. 12.10.2015

>DAVACI VEKİLİNİN DURUŞMA GÜNÜNÜ UYAP’TAN ÖĞRENMESİNE” ŞEKLİNDE ARA KARAR VERİLEMEMESİ.

6100/m. 150

ÖZET : Dava, alacak davasıdır.

Davacı vekilinin sunduğu dilekçe ile duruşmaya katılamayacağına dair mazeret sunduğu ve duruşma gününün de tarafına tebliğini istediği, mazeretin kabulüne ve davacı vekilinin duruşma gününü UYAP’tan öğrenmesine karar verildiği, bir sonraki duruşmaya davacı vekilinin katılmadığı ve davalının da davayı takip etmediğini bildirmesi üzerine dava yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiş, 3 aylık süre zarfında yenileme olmadığından davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

“Davacı vekilinin duruşma gününü UYAP’tan öğrenmesine” şeklindeki ara karar yasal olmayıp, gider avansından tebligat masrafı alınarak davacı vekiline usulüne uygun tebligat yapılarak ya da UYAP üzerinden davacı vekiline duruşma günü bildirilerek davaya katılımına olanak sağlanıp hüküm kurulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, gözlük ruhsatnamesi bulunmadığı halde davalı S.’ya ait eczanede mesul müdürlük yapan diğer davalı Z.’nın firmada görev yaptığı dönem içerisinde Kuruma fatura edilen ve eczane hesabına aktarılan toplam 111.526,70 TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.

Davalılar davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, HMK 150/5. Fıkra uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinde, davacı vekilinin mahkemeye sunduğu 16.05.2013 tarihli dilekçe ile 23.05.2013 günü yapılacak duruşmaya Antalya’da düzenlenecek seminer nedeniyle katılamayacağına dair mazeret sunduğu ve duruşma gününün de tarafına tebliğini istediği, mahkemece mazeretin kabulüne ve davacı vekilinin duruşma gününü UYAP’tan öğrenmesine karar verilerek duruşmanın 03.07.2013 tarihine bırakıldığı, bu tarihteki duruşmaya davacı vekilinin katılmadığı ve davalının da davayı takip etmediğini bildirmesi üzerine HMK 150. Maddesi uyarınca dava yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği, 3 aylık süre zarfında yenileme olmadığından mahkemece 30.10.2013 tarihinde davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

“Davacı vekilinin duruşma gününü UYAP’tan öğrenmesine” şeklindeki ara karar yasal olmayıp, gider avansından tebligat masrafı alınarak davacı vekiline usulüne uygun tebligat yapılarak ya da UYAP üzerinden davacı vekiline duruşma günü bildirilerek davaya katılımına olanak sağlanıp sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 12.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.V

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat