Usulsüz Tebligat Nedeniyle Şikayet Onsekiz Yaşından Küçük Kişiye Tebligat Şikayet Dilekçesi

Usulsüz Tebligat Nedeniyle Şikayet Onsekiz Yaşından Küçük Kişiye Tebligat Şikayet Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

KONU                         : Davaya cevap dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Davalı alacaklı A. Sigorta A.Ş  davacı borçlu B. aleyhine …. İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyasından davacıya ait …. …… sonucunda gerçekleşen zararın rücuen tazmini için ilamsız icra takibi başlatmış, davacı borçluya ödeme emri gönderilmiştir. 

2. Davacı borçlu süresi içinde icra dosyasına itiraz etmemiş ve tebligatın usulsüzlüğü iddiasıyla şikayette bulunmuştur.

3. Davacı borçlu kendisine tebligat yapılanın 18 yaşından küçük olduğu ileri sürülüyorsa da tek başına 18 yaşından küçük kişiye tebligat yapılması usulsüzlüğü doğurmaya yetmemektedir. Kanunda da açıkça yazılı olduğu gibi kişinin görünüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir suretle ehliyetsiz bulunmaması gerekmektedir. Sadece 18 yaşından küçük olması tebligatın usulsüzlüğü sonucunu doğurmamaktadır.

HUKUKİ NEDENLER         : HMK, İİK, 7201 sayılı Kanun m. 22 ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER                            : … İcra Müdürlüğü’nün …. sayılı dosyası, tanık beyanı, her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıklanan sebeplerle haksız, mesnetsiz ve kötü niyetli şikayetin reddi ile takibin devamına, kötü niyetle takibin durmasına sebep olan davacı borçlu aleyhine %20’den az olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat