ÖRNEK 27

 

Üniversite Öğrenci Disiplin İşlemine Karşı Açılan Dava Dilekçe Örneği

 

                                   İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                               SUNULMAK ÜZERE

                                      İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

DAVACI                                :………………………………………………………………………………..

                                               ……………. Cad………………..Sok.No:…../………………………….

DAVALI                                :………………….Üniversitesi Rektörlüğü

DAVANIN KONUSU           : Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi iken,

                                               yasa dışı kuruluşlar adına faaliyet yapması ve yardımda

bulunduğundan bahisle yükseköğretim kurulundan çıkar-

ma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin davalı Disiplin

Kurulunun ………gün……..sayılı işleminin iptali ve yürüt-

Menin durdurulması istenilmektedir.

TEBLİĞ TARİHİ                 :………………..tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

MADDİ OLAYLAR             : 1-Anılan Fakülte son sınıf öğrencisi olarak öğrenimi

                                               devam ettirdiğim sırada, polisce üniversiteler bünyesinde

yürütülen araştırmalar sırasında ifadem alınmıştır.

                                                 2-Polise verdiğim ifadede de belirttiğim üzere üzerime

                                               atılı suçla ilgili olarak herhangi bir ilgim bulunmamaktadır

Ayrıca, örgüt üyesi olan öğrenci kişilerin Savcılıkta

verdikleri ifadelerde tarafıma iftira attıkları beyan

edilmiştir.                                                       

                                                 3-Nitekim ……………C.Savcılığının ………/……… sayılı

                                               H.No.lu dosyasında hakkımda takipsizlik kararı verilmiştir

4-Buna karşın öğrenim dönemimin sonuna doğru dava

                                               konusu işlem tesis edilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER          : 1-2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının 54/a ve Yüksek

                                               Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10/a

maddesinde yasa dışı kuruluşlar adına faaliyet yapmak ve

yardımda bulunanların yükseköğretim kurumundan

çıkarma cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

2-Dava konusu işlem bu mevzuata dayanılarak tesis

                                               edilmiş ise de; “hiç kimse işlemediği bir suçtan dolayı

cezalandırılamaz” şeklindeki ceza ilkesi ihlal edilmiştir.

3-Davalı idarece işlem tesis edilirken suçlamaya esas

                                               alınmış, suçlamanın doğru olup olmadığı, konusunda bir

araştırma yapılmamıştır. Bir araştırma yapılmış olsaydı,

olayın, suçlamanın doğru olmadığı anlaşılacaktı. Oysa

idarece, sadece polisin yazdığı bir müzekkere ile hareket

edilmiştir.

4-Bu konuda suçlama bildirilip savunmam alınmamış ve

                                               gerekli soruşturma yapılmamış, dolayısıyla işlem şekil

yönünden hukuka ve yargı kararlarına uygun tesis

edilmemiştir.

 

 

 

Y.D.KARARI VERİLMESİ

HAKKINDA                         : Dönem sonu olması ve sınavlara girmem nedeniyle

  1. sınıf öğrencisi olarak mağdur olmaktayım. Bu nedenle

hemen Y.D. karar verilmemesi halinde, bir yıl geç mezun

olmam sözkonusu olacaktır.

SONUÇ VE İSTEM             : Açıklanan nedenlerle……………….Üniversitesi Edebiyat

                                               Fakültesi öğrencisi iken, yasa dışı kuruluşlar adına faali-

yet  yapması ve yardımda bulunduğundan bahisle

yükseköğretim kurulundan çıkarma cezasıyla cezalandırıl-

masına ilişkin davalı idare Disiplin Kurulunun…………..gün

…….sayılı işleminin iptaline, acilen Y.D. karar verilmesini

yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar

verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

SUBUT DELİLLER             : Polis ifadeleri, Savcılık dosyası, özlük dosyam, dava

                                               konusu işleme ilişkin bilgi ve belgeler.

HUKUKİ DELİLLER          : 2548 sayılı Yasa, Disiplin Yönetmeliği 2577 sayılı Yasa,

                                               diğer mevzuat ve hukukun genel ilkeleri

 

 

 

 

 

 

 

Davacı

 

                                                                                      TARİH VE İMZA

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!