Ücret alacağı ve yemin – Yargıtay kararları

Ücret alacağı ve yemin – Yargıtay kararları

6100 Sayılı HMK döneminde resen yemin teklif edilmemektedir. 7.HD, yemin teklifinin hatırlatılamayacağını tarafın kendisinin teklif etmesi gerektiğini kabul etmektedir.

…Somut olayda, davalı tarafından dosyaya sunulan ücret bordrolarında davacının imzası bulunmamaktadır. Davalı, davacıya ücretlerinin ödendiğine dair banka kayıtlarına da dayanmamıştır. Davalı şirket defterleri davalı tarafından sunulmuş ise de kayıtların kapanış tasdikleri olmadığı gibi, davacının imzasını taşıyan ödeme belgesi niteliği de yoktur.
Mahkemece davalıya yemin hakkı hatırlatılmış olup davalı tarafından ispat yükünün davacıya düştüğünden bahisle yemin teklifinin gereği yerine getirilmemiştir.
Ücretin ödendiğini ispat yükü davalı işverene aittir.
Mahkemece yapılacak iş, yukarıdaki ilkeler ışığında davalı delil listesinde açıkça yemin deliline dayanıldığından, davalıya yemin teklifi hakkının olduğu hatırlatılarak ve gerekirse bu yönde usulü işlemler tamamlandıktan sonra sonuca gitmekten ibarettir. Yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2010/17924 E. 2012/25508 K. 02.07.2012

…Somut olayda, davalı vekili 26.11.2007 tarihli cevap dilekçesinde açıkça yemin deliline dayanıldığını beyan etmiş ve 08.06.2009 tarihli dilekçesinde de bu beyanını tekrarlamıştır.
Davacı- karşı davalı tarafa ücret alacaklarının ödenip ödenmediği hususunda yemin teklif edilerek bunun sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi isabetsizdir.
9. HD. 2009/31239 E. 2011/50017 K. 28.12.2011

…Bir işçinin 16 ay süreyle hiç ücret almadan çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır.
İş yeri kasa defterinde dava konusu dönemle ilgili M. isimli işçi adına ödemeler yapıldığı kayıtlıdır.
Ayrıca davacının imzasını taşıyan ödeme belgesi olmadan kasa defterindeki kayıtlarla sonuca gitmek mümkün değilse de davalı cevap layihasında her türlü yasal delile dayandığından davalıya yemin deliline dayanıp, dayanmayacağı hatırlatılmadan sonuca gidilmesi hatalıdır.
9. HD. 2006/8344 E. 2006/29040 K. 06.11.2006

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat