Tüzel Kişiliğin İhyası Davası

TİCARET SİCİL MEMURLUĞU BU DAVADA YASAL HASIM OLDUĞUNDAN YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI – TİCARET SİCİL MEMURLUĞU LEHİNE VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 2926
Karar: 2016 / 3585
Karar Tarihi: 04.04.2016

ÖZET: Davalı Ticaret Sicil Memurluğu bu davada yasal hasım olduğundan yargılama giderleri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulamayacaksa da davanın kabulü halinde davalı lehine vekalet ücretine hükmedilemez. Mahkemece, davanın kabulüne karar verildiğine göre davalı Ticaret Sicil Memurluğu yararına vekalet ücreti takdir edilmesi doğru olmamış, kararın bu yönden de bozulmasını gerektirmiştir.

(6102 S. K. m. 547)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada ….. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 11/11/2015 tarih ve 2014/1848-2015/702 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi …… tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı, K….. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin faaliyetini sürdürdüğünü, vergi borçlarının yapılandırılarak ödenmesine devam edildiğini, sicilden resen terkin edildiğinin öğrenildiğini ileri sürerek anılan şirketin tüzel kişiliğinin ihyasını talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, şirketin TTK’nın geçici 7. maddesi uyarınca kaydının silindiğini, zorunlu hasım olan müvekkili aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilemeyeceğini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, ihyası talep olunan şirketin son temsilcisinin davacı olduğu, şirketin terkin edildiği tarih itibariyle faaliyetinin devam ettiği, terkinden önce 2012, 2013, 2014 yıllarına ilişkin vergi beyannamelerinin verildiği ve bu tarihlere ilişkin vergi ödemelerinin gerçekleştirildiği, hukuki menfaati bulunan davacının haklı sebeplere dayalı talepte bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davacı temyiz etmiştir.
1- Dava, limited şirketin ihyası istemine ilişkin olup, dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 547/2’nci maddesi gereğince mahkemece, ihya (yeniden tescil) isteminin kabulüne karar verilmesi halinde, ek tasfiye işlemlerini yapması için son tasfiye memuru yahut memurlarının yahut da yeni bir veya birkaç kişinin tasfiye memuru olarak atanıp, keyfiyetin tescil ve ilanına karar verilmesi gerekirken bu hususlarda olumlu veya olumsuz karar verilmeksizin, sadece şirketin ihyasına karar verilmesiyle yetinilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
2- Davalı Ticaret Sicil Memurluğu bu davada yasal hasım olduğundan yargılama giderleri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulamayacaksa da davanın kabulü halinde davalı lehine vekalet ücretine hükmedilemez. Mahkemece, davanın kabulüne karar verildiğine göre davalı Ticaret Sicil Memurluğu yararına vekalet ücreti takdir edilmesi doğru olmamış, kararın bu yönden de bozulmasını gerektirmiştir.
Sonuç: Yukarıda (1) ve (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına bozulmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 04.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat