Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi

Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi

Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi

Madde 297 – (1) 296 ncı maddeye göre hükmü veren bölge adliye mahkemesince reddedilmeyen temyiz is­temine ilişkin dilekçesinin bir örneği karşı tarafa teb­liğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevabını verebilir.

  • Cevap verildikten veya bunun için belirli süre bit­tikten sonra dava dosyası, bölge adliye mahkemesi (…) tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık ve­ya müdafii ile katılan veya vekillerine ilgili dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak cevap verebilir.
  • Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak tebligatlar, ilgilile­rin dava dosyasından belirlenen son adreslerine ya­pılmasıyla geçerli olur.
  • 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklıdır.

Bölge adliye mahkemesi, CMK’nın 296. maddesi uyarınca temyiz davasının kabul edilebilir olup olmadığı yönünde yap­tığı inceleme sonucunda, başvurunun süre, konu ve ehliyet yönünden yerinde olduğunu tespit ederse başka bir anlatımla temyiz istemini reddetmezse temyiz dilekçesinin ya da temyiz istemine ilişkin tutanağın bir örneğini karşı tarafa tebliğ eder (CMK m.297/1). Tebliğ işlemini, kararma karşı temyiz kanun yoluna başvurulan bölge adliye mahkemesi yapacaktır. Böyle- ce çelişme ilkesinin bir gereği olarak karşı tarafa başvuru hak- kmdaki görüşlerini açıklama olanağı sağlanmış olur. Bölge adliye mahkemesinin CMK’nın 296. maddesine göre yaptığı inceleme sonucunda, temyiz isteminin süre, konu veya ehliyet yönünden kabul edilebilir olmadığmı tespit etmesi halinde ise temyiz dilekçesinin reddine karar verecektir. Bu durumda temyiz dilekçesinin karşı tarafa tebliğine gerek yoktur.

Karşı taraf temyiz dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak temyiz istemi ile ilgili cevabını verebilir (CMK m.297/1). Ancak yedi günlük süre hak düşürü­cü süre olmadığından yedi günlük süreden sonra verilen ce­vap dilekçesinin de dikkate alınmasına bir engel yoktur.

Temyiz başvurusunu kimin yaptığının bir önemi yoktur. Cumhuriyet savcısı, katılan veya sanığın başvurusu arasında ayrım yapılmadığından, başvurunun karşı tarafa tebliği gere­kir. Cumhuriyet savcısı sanığın lehine temyiz kanun yoluna başvursa da dilekçesi sanığa tebliğ edilmelidir.

Karşı taraf cevap verdikten ya da cevap süresi bittikten sonra, giderilmesi gereken başka bir eksiklik de yoksa dosya, bölge adliye mahkemesi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Baş­savcılığına gönderilir (CMK 297/2).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat