70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Temerrüt Nedeniyle Alacak Davası Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

Temerrüt Nedeniyle Alacak Davası Dilekçesi

…….SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                   :…….

 

VEKİLLERİ              :…….

 

DAVALI                    :…….

KONU                       : Temerrüt   nedeniyle tahliye ve kira alacağı

DAVANIN DEĞERİ   : …….-TL.

AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz ……. başlangıç tarihli ve ……. süreli sözleşmeyle davalıya   ……. adresindeki  mesken vasıflı taşınmazını  kiralamış bulunmaktadır.

2-Davalının ……. aylarına ait aylığı ……. den toplam ……., kira bedeli borcunu ödememesi üzerine  , ……. Noterliğinin ……. günlü ……. yevmiye nolu  ……. ödeme süresini içeren temerrüt ihtarnamesi keşide edilerek kira borcunu ödemesi istenilmiş ise de ihtarname ……. tarihinde tebliğ edilmesine rağmen neticesiz kalmış,davalı kira borcunu ödemeyerek temerrüde düşmüştür.

3-Ayrıca davalı ……. ayına ait ……. kira bedeli borcunu  da bugüne kadar ödememiş bulunmaktadır.

YASAL NEDENLER : BK,HUMK,sair alakalı mevzuat.

KANITLAR               : Kira sözleşmesi,ihtarname,

CEVAP SÜRESİ      : 10 Gündür

İSTEM SONUCU      : Bu nedenlerle  gönderilen ihtarnameye rağmen kira borcunu ödemeyerek temerrüde düşen  davalının ……. adresindeki  mecurdan  TAHLİYESİNE, birikmiş kira bedelleri borcu toplamı …….  yla ……. ihtarname  gideri alacağının dava tarihinden itibaren  yasal faiziyle birlikte davalıdan TAHSİLİNE , yargılama giderinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLLERİ

                                                                                                         …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!