TEDBİR NAFAKASI ARA KARARININ İLAMSIZ TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ

TEDBİR NAFAKASI ARA KARARININ İLAMSIZ TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2015/23268
KARAR NO.2016/3296
ESAS NO.10.02.2016
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

>TEDBİR NAFAKASI ARA KARARINDA GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ

ÖZET:Tedbir nafakası ara kararına dayalı olarak başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte, yetkili icra dairesi…
TMK’nun 177. maddesinde “Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir” denilmekle; nafaka davaları için özel seçimlik yetki kuralı düzenlenmiş olup nafaka alacaklarında borçlunun ikametgahı dışında davacı nafaka alacaklısının ikametgahında da icra takibi yapılabileceği…

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından, tedbir nafakası ara kararına dayalı olarak başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte, örnek 7 ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra dairesine yaptığı başvuruda, borca itirazı ile birlikte yetkili icra dairesinin yerleşim yerinin bulunduğu … İcra Dairesi olduğunu ileri sürerek … İcra Dairelerinin yetkisine de itirazda bulunması üzerine takibin durdurulduğu alacaklı tarafından icra mahkemesine müracatla yetkiye itirazın kaldırılmasının talep edildiği mahkemece yetkiye yapılan itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verildiği görülmektedir.

TMK’nun 177. maddesinde “Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir” denilmekle; nafaka davaları için özel seçimlik yetki kuralı düzenlenmiş olup nafaka alacaklarında borçlunun ikametgahı dışında davacı alacaklının ikametgahında da takip yapılabilir.

O halde mahkemece, yetkiye itirazın kaldırılması talebinin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.02.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat