Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte İtirazın Kaldırılması Davası

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 145- Alacağı menkul rehni ile sağlanmış alacalı, takip talebinde 58’nci maddede yazılı hususlardan başka merhunun ne olduğunu ve merhun üçüncü şahıs tarafından verilmiş veya merhunun mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise onun ve merhun üzerinde sonra gelen rehin hakkı mevcut ise bu hakka sahip olan şahsın ismini de bildirir.

MADDE 146- Takip talebi üzerine, icra dairesi keyfiyeti merhun üzerinde sonra gelen rehin hakkı sahibine bir ihbarname ile bildirir ve borçlu ile rehin mâliki üçüncü şahsa aşağıdaki kayıtlara uygun olmak üzere birer ödeme emri gönderir:

  1. Ödeme müddeti onbeş gündür.
  2. Yedi gün içinde itiraz olunmaz ve 1 numaralı bendde yazılı müddet içinde borç ödenmezse rehnin satılacağı bildirilir.

MADDE 147- Ödeme emrine itiraz hakkında 62’den 72’nci maddeye kadar olan hükümler uygulanır. Ancak;

  1. Rehin hakkına açıkça itiraz edilmemişse, alacaklının rehin hakkı takip safhası içinde artık tartışma konusu olamaz.
  2. Sırf rehin hakkına itiraz olunduğu takdirde, alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipten vazgeçerek, takibin haciz yolu ile devamını isteyebilir. Bu takdirde, borçluya mal beyanında bulunması için yedi gün mühlet verilir.

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte İtirazın Kaldırılması Davası Açıklama

Alacaklının takip isteği üzerine, İcra Müdürlüğünce rehinli mal üzerinde sonra gelen rehin hakkı malikine ihbarname gönderilir. Ayrıca borçlu ile rehin maliki üçüncü kişiye de ödeme emri çıkarılır.

Ödeme emrine itiraz hususunda İİY.147’nci madde gereğince, İİY.62’nci maddeden Yasanın 72’nci maddesine kadar olan kurallar burada da aynen uygulanacaktır. Ancak, rehin hakkına açıkça itiraz edilmemişse alacaklının rehin hakkı artık tartışma konusu yapılamaz. Eğer rehin hakkına itiraz olunmuş ise. alacaklı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yaptığı icra takibinden vazgeçerek haciz yoluyla takibin devamını isteyebilir. Bu takdirde, İcra Müdürlüğünce borçluya 7 günlük süre tanınarak mal bildiriminde bulunması istenir.

Borçlunun bu itirazı üzerine alacaklı ya itirazın kaldırılması Tetkik merciinden ister veya itirazın iptali için mahkemeye başvurur. İ.İY.62, 72’nci maddeye ilişkin itirazın kaldırılması hususları önceki konularda incelenmiş olup, bu nedenle burada tekrarlanmamıştır.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!