TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASININ HACİZDEN SONRA KESİNLEŞMESİ

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASININ HACİZDEN SONRA KESİNLEŞMESİ

NOT:::::İcra Müdürlüğü’nce konulan haciz kaydı tarihinde, tapu maliki icra borçlusu olarak görüldüğünden ve tapu iptal ve tescil davasına bakan mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararında cebri icrayı engelleyici ibare bulunmadığından; adına tescile karar verilenin, genel mahkemelere başvurarak haciz tarihi itibarı ile taşınmazın kendisine ait olduğu hususunu ispat etmek sureti ile haczin kaldırılmasını istemesi gerekir.

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 13022,
KARAR NO: 15198
KARAR TARİHİ:26.06.2003

“Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Hacze konu taşınmazla ilgili 30.11.1998 tarihinde tapu iptal ve tescil davası açılmış ise de haczin konulduğu 21.5.2001 tarihinde taşınmazın tapuda borçlu adına kayıtlı olduğu dolayısı ile İcra Müdürünün haciz işlemi uygulamasında yanlışlık bulunmadığı anlaşılmaktadır. Tapu iptal ve tescile ilişkin mahkeme kararının hacizden sonra kesinleştiği görüldüğünden ve 1.12.1998 tarihinde verilen ihtiyati tedbir kararında da cebri icrayı engelleyici ibare görülmediğinden 3. kişinin genel mahkemelere başvurarak haciz tarihi itibarı ile taşınmazın kendisine ait olduğu hususunu ispat etmek sureti ile haczin kaldırılmasını istemesi gerekir. Mercii Hakimliğince denetlenen İcra Müdürlüğü kararında yanlışlık bulunmadığından şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 26.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat