70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Takibin İptali 2 İpoteğin Paraya Çevrilmesi Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR    

 

…….

 

DAVACILAR        :……. 

 

VEKİLLERİ          :…….

 

DAVALI               :…….                         

 

VEKİLİ                 :…….

                          

KONU                  : Takibin iptaline karar verilmesi talebidir

 

DOSYA NO         :…….

 

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilim şirketler hakkında …….nün ……. E sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip taleplerinde icra emri-örnek 151 gönderilmiş bulunmaktadır. Ancak,bu icra emrinin gönderilmesi aşağıdaki nedenlerle yasal değildir. Çünkü;

 

2-Alacaklı banka ile müvekkilim …. Ltd. Şti. arasında ekte örneği sunulan  ../../…. tarih ve ….. yevmiye nolu resmi senette satışı istenen taşınmaz  üzerinde ………..-TL karşılığı ipotek tesis edilmiştir. YANİ, İPOTEK ÜST SINIR İPOTEĞİDİR.

 

……. A.Ş’NE  İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ ;

 

a-Müvekkilim ….. A.Ş  ipotekli taşınmazı satın almıştır. Satın aldığı sırada taşınmaz üzerindeki ipotek miktarı ………. TL’ dir. Takip ile kendisinden ana para ile % 180 faiz ve icra masrafları,av,ücreti talep edilmektedir. Ancak,bu talep yerinde değildir. Çünkü,ÜST SINIR İPOTEĞİNDE TAPUDA GÖSTERİLEN MİKTAR REHİNLİ ALACAKLININ BÜTÜN TALEPLERİNİN (ANA ALACAK,YAN ALACAKLAR,FAİZLER VE TAKİP MASRAFLARI) ÜST SINIRINI TEŞKİL EDER VE REHİNLİ ALACAKLI BUNLARIN HEPSİNİ,SADECE TAPU KÜTÜĞÜNDE YAZILI MİKTARI GEÇMEDİKLERİ SÜRECE İSTEYEBİLİR. Bu nedenlerle,gönderilen icra emri aşağıda ayrıca belirtilen nedenlerle hatalı olduğu gibi,miktar bakımından da hatalı olduğu için bu bakımdan bu müvekkilim için takibin iptalini talep ederiz. Bir an için takibin haklı olduğunu kabul etsek dahi,,B.K.101  gereği bu müvekkilimin ihtar ile temerrüde düşmesi gerekmekte olup,dosya içindeki 5021 yevmiye nolu ihtarda müvekkilimin adı bile yoktur. Bu nedenle de icra emri hatalıdır

 

 

b-İpotekli taşınmazı satın alan kişi hakkında takip yapılabilmesi için,ihtar keşide edilmesi zorunludur. Ekte sunmuş bulunduğumuz ve dosyaya ibraz edilen 5021 yevmiye nolu ihtarda müvekkilim muhatap değildir. ASIL BORÇLU İLE BERABER BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNE İHBAR YAPILMADIKÇA ,İPOTEK BORÇLULARI BAKIMINDAN  BORÇ MUACCEL HALE GELEMEZ MUACCEL BİR HALE GELMEMİŞ BİR BORÇ İÇİNDE İCRA TAKİBİ YAPILAMAYACAĞINDAN ,İPOTEK BORÇLUSU BU HUSUSU İ.İ.K 150. MADDESİNE DAYANARAK  İTİRAZ KONUSU YAPABİLİR.

 

…….. LTD. ŞTİ.’NE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ ;

 

a-Müvekkilim şirkete,ekte örneği verilen ../../…. tarihli  5021 nolu ihtar ile alacaklı bankanın ……. şubesince, hesap özeti gönderilmiş bulunmaktadır. Biz bu hesap özetine, İ.İ.Y 150/I MADDESİ gereğince 8 günlük itiraz süresi içinde ,ekteki ……. Noterliğinin ../../…. tarih ve …… yevmiye nolu ihtarı ile itiraz etmiş bulunuyoruz. Bu itirazımız nedeni ile,alacak miktarı tartışmalı bir hale dönüştüğünden ve alacak miktarı belli olmadığı ve bu durumun yargılamayı gerektirmesi nedeni ile İ.İY 150/I bendindeki şartlar gerçekleşmediğinden,tarafımıza örnek 151 icra emrinin gönderilmesi yasal değildir. Bu durumda gönderilmesi gereken, ilamsız takiplerde gönderilmesi gereken örnek 152 ödeme emri olduğundan takip hatalı yapılmıştır.

 

b-Ekteki,ilmi açıklamadan da anlaşılacağı üzere,faiz yüzdesinin tapu kütüğüne şerh edilmesi zorunlu olup,bu oranın da yazılmamış olması takibin iptalini gerektirir niteliktedir.

 

c-Bu müvekkilim bakımından da ipotek üst sınır ipoteği olduğundan istenebilecek azami meblağ ………- TL olup,takipte bu miktardan fazlasının istenmiş olması takibin bu nedenle de iptalini gerektirir.

 

CEVAP SÜRESİ  : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU  :

 

İ.İ.Y 150/ I .MADDEYE AYKIRI OLAN TAKİBİN İPTALİNE, TAKİBİN DURDURULMASINA İLİŞKİN TEDBİR KARARI VERİLMESİNE, MASRAF VE YARGI GİDERLERİNİN DAVALIYA YÜKLETİLMESİNE, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

 

DAVACI VEKİLİ

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!