70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

TahliyeTemerrüd Nedeni ile İtirazın İtirazın İptali – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                        :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

BORÇLU                       :…….

 

KONU                           : İtirazın İptali, Temerrüt Nedeniyle Akdin Feshiyle Tahliye ve % 40 dan az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebimiz hk.

 

AÇIKLAMALAR : Borçlu müvekkilime ait ……. adresindeki taşınmazda ……. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile aylık ……. kira ile oturmaktadır.

 

Borçlu aleyhine ……. aylarına ilişkin ……. kira bedellerini ödemediği için …….nün ……. E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır.

 

Borçluya ödeme emri ……. tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçlu ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra yedi günlük süre içerisinde borca itiraz ederek takibi durdurmuş ve  otuz günlük süre içerisinde de borcunu ödememiştir.

 

Borçlunun yapmış olduğu itiraz haksız olup hukuki dayanaktan yoksundur. Şöyle ki ;

 

Bu nedenlerle temerrüde düşen borçlunun itirazının iptali ile akdin feshi ve taşınmazın  tahliyesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

  1. NEDENLER          : İİK., HUMK. Ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER                     : …….nün ……. E. Sayılı Dosyası

 

İSTEM SONUCU           : Arz edilen nedenlerle, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun itirazın iptaline, takibin devamına, davalının % 40 dan az olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemesine ve akdin temerrüt nedeniyle feshine  taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

 

                              

                                                            ALACAKLI VEKİLİ

                                                                  …….    

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!