Süresinde Bildirilmeyen Tanık Beyanları Esas Alınarak Kusur Belirlenemez

Süresinde Bildirilmeyen Tanık Beyanları Esas Alınarak Kusur Belirlenemez

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2015/22731
KARAR NO. 2017/2305
KARAR TARİHİ. 6.3.2017

>BOŞANMA–DAVACININ SÜRESİNDE BİLDİRMEDİĞİ TANIK BEYANLARI KUSUR BELİRLEMESİNDE DİKKATE ALINMAZ.

4721/m.174/1-2

6100/m.137,140/3,187

ÖZET : Davacı kadın dava dilekçesinde tanık deliline dayanmadığından, dayanılmayan delilin bildirilmesi için ön inceleme aşamasında verilen süre sonuç doğurmaz ve davacı kadının süresinde bildirmediği tanıklarının beyanları kusur belirlemesinde dikkate alınamaz. Davalı erkek ise süresinde cevap dilekçesi vermemiş, davacıya herhangi bir kusur isnadında bulunmamıştır. Mahkemece, usulüne uygun şekilde ileri sürülmeyen ve çekişmeli olarak belirlenmeyen (vakıa esas alınarak karar verilemez. Bu durumda mahkemece, davacı yanca usulüne uygun şekilde süresinde ileri sürülmeyen ve dayanılmayan bir vakıa esas alınarak davalı erkeğe kusur yüklenilmesi doğru olmamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında, davalı erkek ağır kusurlu kabul olunarak kadın yararına maddi ve manevi tazminata karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, kusur belirlemesi maddi-manevi tazminat ile vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle boşanma davalarında vekalet ücretine davanın kabul veya ret durumu göz önüne alınarak karar verileceğinin anlaşılmasına göre, davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-)Davacı kadın dava dilekçesinde tanık deliline dayanmadığından, dayanılmayan delilin bildirilmesi için ön inceleme aşamasında verilen süre sonuç doğurmaz ve davacı kadının süresinde bildirmediği tanıklarının beyanları kusur belirlemesinde dikkate alınamaz (HGK 20.04.2016 tarih 2014/685 ve 2016/522 karar sayılı kararı). Davalı erkek ise süresinde cevap dilekçesi vermemiş, davacıya herhangi bir kusur isnadında bulunmamıştır. Mahkemece, usulüne uygun şekilde ileri sürülmeyen ve çekişmeli olarak belirlenmeyen (HMK m. 137, 140/3,187) vakıa esas alınarak karar verilemez. Bu durumda mahkemece, davacı yanca usulüne uygun şekilde süresinde ileri sürülmeyen ve dayanılmayan bir vakıa esas alınarak davalı erkeğe kusur yüklenilmesi doğru olmamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında, davalı erkek ağır kusurlu kabul olunarak kadın yararına maddi ve manevi tazminata (TMK m.174/1-2) karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat