Suçu Ve Suçluyu Övme

MADDE 215- (1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişi­yi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçu Ve Suçluyu Övme Suçunun Koruduğu Hukuki Değer

 Korunan hukuki değer kamunun barışıdır.

Suçu Ve Suçluyu Övme Suçunun Maddi Öğesi

Herkes suçun faili olabilir.

Suçun mağduru kamu barışının bozulması tehlikesi ile karşı karşıya kalmış ol­ması dolayısıyla toplumdur.

Suçu Ve Suçluyu Övme Suçunun Hareket ve Neticesi

Madde metninde suçu veya suçluyu övme suçu tanımı yapılmıştır. Buna göre suçun oluşması için, failin işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi alenen övmesi gerekmektedir. Övme, işlenen suç eylemini ya da suçu işleyen kişiyi bu hareketi dolayısıyla iyi gördüğünü söylemek ya da hareketleri ile başkasına örnek göstermektir.

Suç işlemiş olan kişinin övülmesi hâlinde, aslında bu kişi aracılığıyla işlenmiş olan suç övülmektedir.

Suçun oluşması için övülen eylemin suç olması gereklidir. Hukuka uygun olan ancak ahlaki olmayan ya da hukuka uygunluk nedenlerinin bulunması nedeniyle suç oluşturmayan bir eylemin, disiplin cezasını gerektiren veya idari para cezasını ge­rektiren kabahat niteliğindeki eylemlerin övülmesi suç oluşturmaz.

İşlenmemiş olan suçun övülmesi de 215. maddede öngörülen suçu oluşturmaz. Madde metninde işlenmiş olan bir suçun veya işlediği suçtan dolayı bir kişinin övülmesini suç olarak benimsemiştir. İşlenen suçun zamanaşımına uğramış olması, çok uzun yıllar önce işlenmesi ya da genel veya özel affa uğramış olması hatta işle­yen kişinin ölmüş bulunması övmeyi suç olmaktan çıkarmaz. Çünkü suçu veya suçluyu övme suçu ile toplumdaki iradesi zayıf, bilinçsiz ve suç işlemeye eğilimli kişilerin övme niteliğindeki sözlerden etkilenerek suça karışması ve suç işlemesinin önlenmesi amaçlanmıştır. Buna karşılık, işlendiği zaman suç olan bir eylemin daha sonra suç olmaktan çıkarılmış olması suçu ve suçluyu övme eylemini de suç olmak­tan çıkarır.

Övmenin suç oluşturabilmesi için “alenen”, herkese açık biçimde gerçekleşti­rilmiş olması gerekir. Övmenin basın yoluyla gerçekleştirilmesi halinde de aleniyet öğesi oluşmuştur. Suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza 218. madde uyarınca yarı oranında arttırılır. Aleniyet, herkesin girebileceği, duyabi­leceği algılayabileceği bir yer ya da ortamı ifade eder. Ancak belli kişilerin, davetli­lerin bulunabileceği ya da duyabileceği ortamların aleni olduğu kabul edilemez.

Suçu Ve Suçluyu Övme Suçunun Manevi Öğesi

Suç doğrudan kastla işlenebilir. Failin sonuçlarını bilerek ve iradesi ile işlen­miş suçu veya suçu işleyen kişiyi övmesi ile oluşur. Övme eyleminin saik veya amacının önemi yoktur.

Suçu Ve Suçluyu Övme Suçunun Yaptırımı

İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Maddede öngörülen suç için iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Cezanın alt sınırı bir aydan az olamaz. Hakim cezayı, 50/1. maddesinde öngörülen adi: para cezası veya diğer seçenek yaptırımlardan birine çevirebilir. Adli para cezasına çevrilmesi tercih olunduğunda, TCK’mn 52/2. maddesi uyarınca öngörülen değer­ler arasında bir miktarın, belirlenen hapis cezasıyla çarpılması ile sonuç adli para cezası bulunacaktır.

Suçun basın yayın yoluyla işlenmesi durumunda TCK’mn 218. maddesi uya­rınca faili cezası yarı oranında arttırılır.

Suçu Ve Suçluyu Övme Suçunda  Kovuşturma Ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir. Soruşturma işlemleri doğrudan C. Savcılığınca yapılır.

Suçun yargılamasını yapmakla görevli mahkeme Adlî Yargı İlk Derece Mah­kemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca sulh ceza mahkemesidir.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!