Senette Tanzim Tarihinin Vade Tarihinden Sonra Olması

Senette Tanzim Tarihinin Vade Tarihinden Sonra Olması

YARGITAY 19.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2008/9873
KARAR NO : 2009/6027

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– K A R A R –
Davacı vekili, müvekkilinin 2000 yılında davalıdan altın takı ve ziynet eşyası aldığını, ödeme tarihinde altın fiyatları değişeceğinden karşılığında davalıya boş senet tanzim ederek verdiğini, müvekkilinin altın borcunu ödediğini, ancak senedin iade edilmediğini, 2004 yılında altın bedelinin yeniden istendiğini, müvekkilinin 02.09.2004 tarihinde 1.275.80 YTL ödeme yaptığını ve karşılığında ibra belgesi aldığını, ancak davalının iade etmediği senedi tanzim ve vade tarihi yazarak takibe koyduğunu, vade tarihinin tanzim tarihinden (1) yıl öncesini gösterdiğini belirterek ifa ve zamanaşımı nedeniyle müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine, takibin iptaline ve kötüniyet tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili, 10.01.2008 tarihli duruşmada davaya alacağı temlik alan Ferhat Demir’e karşı devam ettiklerini beyan etmiştir.

Davalı Celal Pala, davaya cevap vermemiştir.

Davalı Ferhat Demir vekili, senedin vadesinin davacının dayandığı ödeme belgesinin tarihinden sonraki bir tarihi taşıdığını bildirerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere göre, senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğunun davacı yanca ispatlanamadığı, ödeme belgesinin senedin tanzim tarihinden önceki bir tarihi taşıdığı, bu itibarla bu belgenin dava konusu senet dışındaki başka bir borç için düzenlendiğinin kabulü gerektiği gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 22.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat