………..İŞ  MAHKEMESİ

SAYIN  HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

DAVACI                         :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

KONU                            : Fazlaya   ilişkin   talep   ve   dava haklarımız  saklı  kalmak   kaydıyla ……….-TL bakiye Sendikal Tazminat veya Kötüniyet Tazminatı ile ………..-TL bakiye Kıdem Tazminatının (iş sözleşmesinin feshi anından itibaren en yüksek mevduat faizi ile birlikte) ki toplam …………-TL tazminat alacağına ve ferilerine ; hükmedilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR              : Müvekkil davacı, davalıya ait işyerinde, iş sözleşmesinin davalı işverence feshedilmiş olduğu  tarihe kadar aralıksız olarak çalışmıştır. Davacının S.S.K. sicil numarası :   …………….. dır.

 

Davacı işçinin üyesi olduğu ……….. Sendikası İle davalı işveren ………. Tic. A.Ş. arasındaki Toplu iş sözleşmesi uyarınca, ../../…. tarihinden itibaren, ücretlerde % … oranında ve diğer tüm sosyal haklarda % …. oranında zam yapılacağını bizzat kendisinin imzaladığı T.İ.S. uyarınca bilen işveren, toplu iş sözleşmesini uygulatmamak, işçilerin ücret ve diğer sosyal ve ekonomik haklarında T.İ.S uyarınca yapılacak artışa engel olmak, işyerindeki toplu iş sözleşmesini uygulatmayarak sendikasızlaşmayı sağlamak amacıyla , T.İ.S uyarınca geçerli olacak artışların yürürlüğe girmesinden hemen önce  ya sıfır zam alırsınız ya da iş sözleşmeleriniz feshedilecektir haberiniz olsun” diyerek, sendika üyesi olan 60 işçinin iş sözleşmesini feshetmiştir. İş sözleşmesi feshedilen işçiler sadece sendikalı olan işçilerdir.

 

İşveren önceleri ekonomik krizi ve üretim düşüklüğünü bahane olarak göstermiştir. Oysa burada işverenin asıl amacı işyerinde toplu iş sözleşmesinin uygulanmasını engellemek,  söz konusu artışları yürürlüğe koymamak, bu sayede işyerinde sendikasızlaşmayı sağlamaktır. İşveren, Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasını engellemek için iş sözleşmelerinin feshini bir silah olarak kullanmak istemiştir. Tam kapasite çalışmaya devam eden işveren 60 işçiyi çıkartınca güç durumda kalmış ve 40 işçiyi geri işe almak mecburiyetinde kalmıştır. Bu durumda davacının da içinde bulunduğu 20 işçinin iş sözleşmeleri, sırf sendikalı olduğu ve imzalanmış olan T.İ.S uyarınca %27.4 ve %68.5 oranlarında zam alacakları için, zamlar yürürlüğe girmeden hemen önce feshedilmiştir. Bu nedenlerle Sendikal Tazminat, mahkemece uygun görülmezse kötüniyet açık olduğundan Kötüniyet Tazminatı talep etme gereği de doğmuştur.

 

Davacı ve diğer işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının bir kısmı Ocak ayı sonuna doğru ve  hakkedilen miktarların çok altında olarak  ödenmiştir. Ayrıca, bu ödemelerde yapılan ihbar ve kıdem tazminatı hesaplarında T.İ.S uyarınca 01.01.2002 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan %27.4’lük ücret ve %68.5 diğer ekonomik ve sosyal haklar artışı yansıtılmamıştır. Oysa davacı ve diğer işçilerin iş sözleşmeleri, hiçbir haklı nedene dayanmadan, sendikal nedenle veya hatta kötüniyetli olarak  işveren tarafından İ.K. m. 13 uyarınca feshedilmiştir.  Fesih anında, herhangi bir peşin ödeme de söz konusu olmadığından, Toplu İş Sözleşmesinin artış oranların yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmeleri askıdadır ve bu askı hali T.İ.S artış oranları yürürlüğe girdikten sonra belirli bir süre daha devam etmiştir.

 

Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımızı saklı tutarak :

 

a-) Davacının hakkı olan Sendikal Tazminat veya Kötüniyet Tazminatından, İhbar Tazminatı adı altında ödenen miktarın düşülmesi ile bakiye………………………………… TL. Sendikal Tazminat veya Kötüniyet Tazminatının,  işleyecek faizi ile birlikte;

 

b-)Davacının hakkı olan Kıdem Tazminatından ödenen Kıdem Tazminatı miktarının düşülmesi ile bakiye …………..TL Kıdem Tazminatının, iş sözleşmesinin feshinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi oranında işleyecek faizi ile birlikte; ödetilmesi için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

 

DELİLLER                      : İşyeri özlük dosyası, S.S.K. sicil dosyası, Toplu  İş sözleşmesi, yapılmış olan ödemelere ilişkin hesap ekstreleri,. tanık beyanları, bilirkişi incelemesi, gazete kupürleri, yasal ve takdiri diğer her türlü delil.

 

 

İSTEM SONUCU             : Yukarıda arz edilen nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız  saklı  kalmak kaydıyla ………………..-TL bakiye Sendikal Tazminat, veya Kötüniyet Tazminatı veya mahkemece uygun görülmezse İhbar Tazminatı ile ……………….-TL bakiye Kıdem Tazminatının (iş sözleşmesinin feshi anından itibaren en yüksek mevduat faizi ile birlikte) ki toplam ……………….-TL tazminat alacağının ve ferilerinin ödetilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../….

 

 

                                                                                        DAVACI VEKİLİ

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!