Sahte Fatura Düzenlemek Suçu

SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇUNDAN DAVA ŞARTI OLAN MÜTALAANIN VERİLİP VERİLMEYECEĞİ ANILAN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SORULARAK SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAKDİR VE TAYİNİ GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
21.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 1846
Karar: 2016 / 5091
Karar Tarihi: 09.06.2016

ÖZET: Sanığın atılı suçtan beraatine karar verilmiş ise de; ….. Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğünün …. sayılı mütalaasının diğer sanık … hakkında düzenlendiği, sanık … hakkında verilmiş bir mütalaa bulunmadığı görülmekle, öncelikle durma kararı verilip 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ……… maddesi gereğince sanık … hakkında “2005 ve 2006 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek” suçundan dava şartı olan mütalaanın verilip verilmeyeceği anılan Vergi Dairesi Başkanlığından sorularak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, dava şartı olan vergi mütalaası bulunmadığı halde, yargılamaya devamla sanık hakkında beraat hükmü tesisi isabetsizdir.

(5237 S. K. m. 7) (5252 S. K. m. 9) (765 S. K. m. 102, 104) (5271 S. K. m. 223) (213 S. K. m. 367)

Dava ve Karar: I) Sanık … hakkında ‘2003 ve 2004 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek’ suçundan verilen beraat kararına yönelik katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri hükmü karşısında; sanığa yüklenen suçun yasada gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve lehe olan 765 sayılı TCK’nun 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının, yüklenen suç tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca bozulmasına, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta aynı Kanunun 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan, sanık hakkında açılan kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 765 sayılı TCK’nun 102/4, 104/2 ve 5271 sayılı CMK’nun 223/8. maddeleri uyarınca düşürülmesine,
II) Katılan vekilinin, sanık … hakkında 2005 ve 2006 takvim yıllarında sahte fatura kullanmak suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyizi üzerine yapılan incelemede;
Sanığın atılı suçtan beraatine karar verilmiş ise de; ….. Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğünün …. sayılı mütalaasının diğer sanık … hakkında düzenlendiği, sanık … hakkında verilmiş bir mütalaa bulunmadığı görülmekle, öncelikle durma kararı verilip 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesi gereğince sanık … hakkında “2005 ve 2006 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek” suçundan dava şartı olan mütalaanın verilip verilmeyeceği anılan Vergi Dairesi Başkanlığından sorularak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, dava şartı olan vergi mütalaası bulunmadığı halde, yargılamaya devamla sanık hakkında beraat hükmü tesisi,
Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca bozulmasına, 09.06.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat