Özel belgede sahtecilik suçu nedir? Cezası ne kadar?

Özel belgede sahtecilik suçu nedir? Cezası ne kadar?

MADDE- 207– (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kul­anan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

5237 sayılı Kanunun 207. maddesi özel belgede sahtecilik suçunu düzenlemiştir. 765 sayılı Kanunun 345. maddesine karşılık gelmektedir, ancak, zarar şartı aranmayacaktır. Maddedeki seçimlik hareketlerden birinin varlığı sucun oluşması için yeterlidir. Özel belge kamu görevlisinin görevi gereği düzenledikleri belgeleri dışında kalan ve resmi işlem nedeniyle olan belgelerdir.

Maddede, özel belgede sahtecilik suçu tanımlanmaktadır. Özel bel­geye de bir kanıtlama gücü verilmiştir. Özel belge ancak taraflar ara­sında geçerlidir ve taraflardan başkasının belge üzerinde bir yararı bulunmamaktadır. Bir kimsenin sözünün doğruluğuna inanılmayabileceği gibi, imza ve yazısının doğruluğuna da güveniImeyebilir. Ancak herhangi bir özel belge ile karşılaşıldığında bu belge üzerinde sahtecilikte bulunuldu­ğu hemen düşünülecek bir olgu değildir. Belgenin belirli bir kişi tarafından yazılıp onun düşüncesini yansıttığı kabul edilir. Sahtelik ortaya çıktığında kişinin bu güveni sarsılmış olur. Bununla birlikte kamu güveni, bütün ispat vasıtalarının sahtelikten uzak kalmasına inanmak sayılır ve bu güveni sağlamakta bütün toplumun ortak yararı vardır. Kamunun gü­veni bütün ispat vasıtalarının dokunulmazlığa güvenmekten başka bir şey değildir. Bu nedenle resmi belgede olduğu gibi özel belgede sahtecilik de bu güveni sarsar. Resmi belgenin ispat gücü, özel belgeninkine kıyasla çok daha üstündür. Bu derece farkından dolayıdır ki Ceza Kanunu özel belgede sahtecilik suçunu daha hafif ceza ile yaptırım altına almıştır. Korunan hu­kuki değer diğer sahtecilik suçlarında olduğu gibi kamunun güvenidir.

Suçun Faili

Özel belgede sahtecilik suçu herkes tarafından işlenebilir.

Kamu görevinin yapılması sırasında ve bu görev nedeniyle düzen­lenmemiş olması halinde kamu görevlisi tarafından da işlenebilir. Belgenin özelliği, özel kişilerce düzenlenmiş olması demek değil düzenlenen belge­nin kamu görevi ile ilgili olmamasıdır. 

Suçun Maddi Unsuru

Suçun maddi unsuru özel belgeyi sahte olarak düzenlemek veya gerçek özel belgeyi değiştirmek ve bu şekildeki sahte belgeyi kullan­maktır. Madde metninin yazımından “kullanma’nın ayrı bir suç olduğu, düzenleme veya değiştirmenin ayrı bir suç olduğu yolunda bir anlam çık­makta ise de bunun yazım hatasından kaynaklandığını düşünmek gerekmek­ledir. Kanaatimizce özel belgelerde yapılan sahteciliğin bu maddeye göre cezalandırılabilmesi için bu belgelerin kullanılması da gereklidir. Örne­ğin; failin evinde yapılan aramada sahte özel belge ele geçerse suç oluşmaz.

Nitekim madde gerekçesinin 5 ve 6. fıkralarında özel belgede sahte­lik suçu açısından sahte olarak düzenleme veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmenin yeterli olmadığı bu belgenin ayrıca kullanılması gerektiği açıkça vurgulanmıştır.

“ Maddenin birinci fıkrasında suç oluşturan eylemler, özel belgeyi sahte olarak düzenlemek veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek suretiyle kullanmak, ikinci fıkrada ise; bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanmak şeklinde ifade edilmiştir.”

Suçun oluşabilmesi için iki koşulun gerçekleşmesi gerekir.

Birinci koşul; Özel belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için failin ya tamamen veya kısmen sahte bir belge düzenlemesi ya da gerçek bir belgeyi değiştirmesi gerekir.

İkinci koşul; Özel belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için belgenin sahte olarak düzenlenmesi veya gerçek belgenin değiştirilmesi yeterli olmayıp sahte olarak düzenlenen veya üzerinde değişiklik yapılan özel belgenin bizzat düzenleyen yahut düzenleyen dışında başka kişi tarafından bilerek kullanılması gereklidir.

Basit bir kullanma yeterli olmayıp, hukuki anlamda ve şekilde bir kullanma gerekmektedir. Yani kullanma eğiliminin hukuki sonuç doğurması gereklidir. Örneğin, onaysız bir fotokopinin sunulması ve ona dayanarak bir işlem yapılmasının istenmesi hukuki sonuç doğurabilen bir kullanma değildir ve buna hiç kimse, hiçbir mercii itibar etmez. İtibar edilmesi dolandırıcılık suçunu oluşturabilir. Kullanma sadece idare ve yargı makamlarına sunulmak şeklinde olmayabilir. Kişiler arasındaki hukuki eylem ve işlemler sırasında da kullanma mümkündür.

Sahte belgeyi düzenleyen veya gerçek özel belgeyi değiştiren, kim­senin başkası tarafından gerçekleştirilen kullanmadan sorumlu tutulabilme­si, üçüncü kişinin sahtecilik yapan failin bilgisi dahilinde hareket etmesi ile olanaklıdır. Bu durumda, sahte belgeyi kullanan kişi, sahteci fail ile ortak fail sayılır. Ancak üçüncü kişinin, sahte belgeyi düzenleyen ya da gerçek belgeyi değiştiren failden habersiz ele geçirdiği belgeyi kullansa, belgeyi düzenleyen ya da değiştiren kişi, suçun maddi öğesinin oluşmaması nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bununla birlikte, üçüncü kişi kullandığı belgenin sahteliğini bilmiyorsa, sadece bunu kendisine veren ve sahteliği bilerek, belgeyi kullanmasını isteyen kimse sorumlu olur. Kullanan kişinin sorumlu olmaması, azmettiren veya teşvik eden ya da onu kandırarak suçu olduğunu bilmediği bir harekete yönelten kimsenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Görüldüğü gibi, suçun tanımında eylem, çok hareketli bir suç görü­nümündedir. Dolayısıyla, özel belgeyi sahte olarak düzenlemek veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek şeklindeki birinci unsurun yanında diğer bir alt unsur olan kullanma ile birlikte suçun maddi unsuru gerçekleşmektedir. Burada fiil hem doğal ve hem de hukuken birden fazladır.

Özel Haller

Suça Etki Eden Sebepler

Ağırlaştırıcı Sebepler

Bu suç için herhangi bir ağırlaştırıcı sebep öngörülmemiştir.

Hafifletici Sebepler

Özel belgede sahtecilik suçunda, özel indirim hükmünü içeren 211. madde hükmü koşulları oluştuğunda uygulanacaktır.

Suçun Özel Görünüş Şekilleri

Teşebbüs

Suç ani suçlardan olduğu için bu suça teşebbüs mümkün değildir. Kullanma ile birlikte suç tamamlanır.

İştirak

Bu suçta genel hükümler uygulanır.

Yaptırım, Suçun Kovuşturulması, Yetkili Mahkeme

Suçun yaptırımı bir yıldan üç yıla kadar hapistir.

Görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Soruşturma ve kovuşturma şikayet koşuluna bağlı değildir. Doğru­dan doğruya Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılır.

Yargıç, kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya karar vermiş ise, bunu Türk Ceza Yasasının 50/1. maddesine göre adli para cezasına veya seçenek yaptırımlardan herhangi birine çevirebilir. Ancak, seçenek yaptırımlar Türk Ceza Yasasının 50/1. maddesinin b- f , bentleri arasında sınırlayıcı sayma yöntemiyle belirlenmiştir, (f) bendindeki kamuya yararlı bir işte çalıştırılma seçenek yaptırımının uygulanabilmesi açısından ilgilinin gönül­lü olması koşulu aranmalıdır.

Yaptırımın Yargıç tarafından iki yılın altında belirlenmesi ve özgürlüğü bağlayıcı ceza olarak bırakılması durumunda koşulların oluşması durumımda erteleme olanağı bulunmaktadır. Sanığın 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük olması durumunda üç yıla kadar özgürlüğü bağlayıcı cezanın ertelenmesi mümkündür.

Özgürlüğü bağlayıcı ceza verilmesi durumunda, Türk Ceza Yasası­nın 53/1. maddesinde belirtilen tanımlanan haklardan infaz tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmaya da karar verilmelidir. Ancak, 53/1-c maddedeki yasaklılığın şartla tahliye ile birlikte kaldırılacağına ilişkin ayrıksı düzenle­menin göz önüne alınması ve erteleme kararı verilmesi durumunda yasadaki ayrıksı düzenlemelerin göz önüne alınması gerekmektedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat