MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN İLAMIN TAKİBE KOYULMASI

MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN İLAMIN TAKİBE KOYULMASI

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2016/7413
KARAR NO. 2016/8445
KARAR TARİHİ. 9.5.2016

>>MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN İLAMIN TAKİBE KOYULMASI

2004/m.67

ÖZET : Borçlu vekili, takibe konulan ilamın muhdesatın aidiyetinin tespitine dair olup, taşınmazın aynına dair olduğunu kesinleşmeden takibe konulamayacağını ilamda hükmedilen vekalet ücretinin tahsili istemli takibin iptaline karar verilmesini istemiştir. Dayanak ilamda, taşınmazın aynıyla ilgili olmayan ve taşınmazın üzerinde bulunan, muhdesat yapana yönelik uyuşmazlık bulunmaktadır. Bu konuya dair ilamlar kesinleşmeden takip konusu yapılabileceğinden buna bağlı olarak eklentilerin de aynı şekilde takibe konu edilmesinde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığından, Mahkemece borçlu vekilinin şikayetinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu vekili, takibe konulan ilamın muhdesatın aidiyetinin tespitine dair olup, taşınmazın aynına dair olduğunu kesinleşmeden takibe konulamayacağını ilamda hükmedilen vekalet ücretinin tahsili istemli takibin iptaline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, dayanak ilamın kesinleşmeden takibe konulamayacağı gerekçesiyle takibin iptaline karar verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Takip dayanağı ilamda; depo niteliğindeki yapının davacıya ait olduğunun tespiti tapuya tescili ile muhdesatı haksız işgali sebebiyle beş yıllık ecrimisil bedeli 20.000,00 TL’nin davalıdan tahsilinin talep edildiği, Mahkemece davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Dayanak ilamda, taşınmazın aynıyla ilgili olmayan ve taşınmazın üzerinde bulunan, muhdesat yapana yönelik uyuşmazlık bulunmaktadır. Bu konuya dair ilamlar kesinleşmeden takip konusu yapılabileceğinden buna bağlı olarak eklentilerin de aynı şekilde takibe konu edilmesinde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığından, Mahkemece borçlu vekilinin şikayetinin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 29,20 TL peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 09.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat