MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ DAVASINDA YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ

MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ DAVASINDA YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2014/20438
KARAR NO : 2016/3442
KARAR TARİHİ:26.02.2016
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Yıldızeli Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ :14/05/2014
NUMARASI : 2013/446­2014/241
DAVACI : M.. T..
DAVALI : S.. B..

>MUHDESAT AİDİYETİNDE YARGILAMA HARÇ VE GİDERLER

DAVA TÜRÜ : Muhdesat Aidiyetinin Tespiti Mustafa T.. ile Selahattin B.. aralarındaki muhdesatın tespiti davasının kabulüne dair Yıldızeli Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 14.05.2014 gün ve 446/241 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ile davalı Şükrü B.. tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili; Sivas ili, Yıldızeli İlçesi, Karşıyaka Mah. 140 ada 56 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 3 katlı betonarme ev ve müştemilatının davacı tarafından yapıldığını ileri sürerek bu hususun tespitine karar verilmesini talep etmiştir.Bir kısım davalılar, dava konusu müştemilatının davacı tarafından rızaları dışında yapıldığını, taşınmaz üzerindeki hisselerinin kendilerine teslim edilmesi
gerektiğini savunmuşlardır.

Mahkemece; davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılardan Şükrü B.. tarafından esası yönünden, davacı tarafından ise yargılama giderleri ve harçlar yönünden katılma yoluyla temyiz edilmiştir.

1­ Davalının temyiz itirazlarının dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller Mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddine;

2­ Davacının temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; Dava konusu muhdesatın üzerinde bulunduğu taşınmazda davacı taraf da paydaş (26/32) bulunduğundan dava konusu, davalıların taşınmazdaki paylarına isabet eden muhdesat değeridir. O halde, yargılama sonunda hükmedilecek harç ve yargılama giderlerinin de muhdesatın toplam değeri üzerinden değil, davanın tamamının kabul
edildiği de gözetilerek davalıların payına isabet eden bölüm üzerinden (arsa hariç) hesaplanması ve hisseleri oranında davalılara yükletilmesi gerekirken, muhtesatın toplam değeri üzerinden harç ve yargılama giderlerine hükmedilmesinde isabet bulunmadığı gibi, davacının payına isabet eden muhdesat değeri üzerinden davacı taraftan karar ve ilam harcının tahsiline karar verilmesi de usul ve
yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Davalı tarafın temyiz itirazlarının yukarıda 1.bentte gösterilen sebeple reddine, davacı vekilinin temyiz itirazlarının ise yukarıda 2. bentte gösterilen sebeplerle kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine ve 140,40 TL peşin harcın da istek halinde temyiz eden davalı Şükrü Bulut’a iadesine, 26.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verild

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat