MUHDESAT AİDİYETİNİN TESPİTİ DAVALARINDA YATIRILMASI GEREKEN HARÇ MİKTARI

MUHDESAT AİDİYETİNİN TESPİTİ DAVALARINDA YATIRILMASI GEREKEN HARÇ MİKTARI

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi
ESAS: 2015/22432
KARAR: 2016/2231

F.. S.. ile H.. B.. aralarındaki muhdesat aidiyetinin tespiti davasının açılmamış sayılmasına dair .. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen .. gün ve ..sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili, ortaklığın giderilmesi davasına konu edilen dava konusu .. ada .. parsel sayılı taşınmazı üzerindeki tek katlı 2 adet binanın vekil edeni tarafından meydana getirildiği açıklayarak binaların müvekkiline ait olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, tespit olunan taşınmazların değeri üzerinden yatırılması gereken nispi harcın yatırılmamış olduğu, verilen süreye rağmen harç yatırılmadığından .. tarihinde davanın işlemen kaldırıldığı, .. tarihinden .. tarihine kadar da eksik hacın ikmal edilmeyip, davanın yenilenmediği gerekçesiyle HMK’nun 150/5. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Somut olayda, davacı vekili tarafından tespitini istediği muhdesatlar yönünden dava değeri 10.000 TL olarak belirtilerek bu miktar üzerinden dava açılmıştır. Mahkemece, .. tarihinde keşif yapılmış, keşfe katılan İnşaat Mühendisi bilirkişi .. tarihli bilirkişi raporunda, davacı tarafından tespiti istenen 2 odalı ev, wc ile 4 odalı ve müştemilatı olan tek katlı evin toplam değerini 65,578 TL olarak belirlemiştir. Mahkemece, .. tarihli duruşmada, davacı tarafa 55.578 TL üzerinden dava harcını tamamlaması için son kez süre verildiği, .. tarihli duruşmada da Harçlar Kanunu 30. maddesine göre peşin ilam ve karar harcı yatırılmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği görülmüştür.

Dava konusu muhdesatların üzerinde bulunduğu.. ada .. parsel sayılı taşınmaz, mirasbırakan .. adına kayıtlıdır. Taraflar arasında görülen ortaklığın giderilmesine ilişkin .. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin.. Esas sayılı dosyasında; mirasçılar .., .., .., .., .. ve .. ..ın .. ada .. parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 2 adet tek katlı ev ve ağaçların F.. S..’a ait olduğuna dair bir itirazlarının bulunmadığı anlaşılmaktadır. O halde, davanın konusu (müddeabih) davalı H.. B..’nun payına (3/20) isabet eden harcı tamamlanmış (9.836,7 TL) muhdesat değeridir(zemin bedeli hariç). Buna göre, davacı vekili tarafından davalının payına isabet eden muhdesat değeri üzerinden harç yatırılarak dava açıldığı göz önünden bulundurulmaksızın, muhdesatın toplam değeri üzerinden harcın tamamlanmadığı gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile usul ve kanuna aykırı bulunan hükmün, 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, HUMK’nun 440/1 maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğine bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 11.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat