MESKENİYET ŞİKAYETİ YETKİLİ İCRA DAİRESİ YETKİLİ MAHKEME

MESKENİYET ŞİKAYETİ YETKİLİ İCRA DAİRESİ YETKİLİ MAHKEME

İİK.Madde 128/a – (Ek madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./34. md.)
“Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi halde başka bir işleme gerek olmaksızın şikayet kesin olarak reddedilir….”

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/20443

K. 2006/23623

T. 12.12.2006

• MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Başka Yerdeki Taşınmaz Esas İcra Dairesince Doğrudan Tapuya Yazılarak Haczedilmişse Meskeniyet Şikayeti de Bu İcra Dairesinin Bağıl Olduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )

• HACZOLUNACAK MALLARIN BAŞKA YERDE OLMASI ( Taşınmaz Esas İcra Dairesince Doğrudan Tapuya Yazılarak Haczedilmişse Meskeniyet Şikayeti de Bu İcra Dairesinin Bağıl Olduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )

• YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( Taşınmaz Esas İcra Dairesince Doğrudan Tapuya Yazılarak Haczedilmişse Meskeniyet Şikayeti de Bu İcra Dairesinin Bağıl Olduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )

2004/m. 4, 79, 360

ÖZET : Haczolunacak mallar başka yerde ise, icra müdürü haczin yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine yazacağı talimat ile sağlar. Bu durumda haciz ile ilgili şikayetler, talimat icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince çözümlenir. Ancak başka yerdeki taşınmaz esas icra dairesince doğrudan yazılan yazı ile haczedilmişse meskeniyet şikayeti esas icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince çözümlenmelidir. Açıklanan hususlar dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1 ) Alacaklı vekilinin, borçlunun meskeniyet şikayetine yönelik başvurusu hakkında verilen kararla ilgili temyiz itirazlarının incelenmesinde:
İİK’nun 79/2. maddesi gereğince haczolunacak mallar başka yerde ise, İcra müdürü haczin yapılmasını malların bulunduğu yerin İcra dairesine yazacağı talimat ile sağlar. Bu durumda, haciz ile ilgili şikayetler, talimat icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra mahkemesince çözümlenir. Anılan husus kesin yetki kuralı olup, mahkemece re’sen uygulanmalıdır.
Ayrıca, İİK’ nun 4. maddesine göre, takip hangi İcra dairesinde başlamış ise, bu takiple ilgili itiraz ve şikayetlerin, takibin yapıldığı İcra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesinde çözümlenmesi gerekir. Anılan bu yetki kuralı da kamu düzenine ilişkin kesin yetki niteliğindedir. İİK’ nun yukarıda yazılı 79 ve 360. maddelerindeki koşulların oluşması halinde uygulanması, bu konudaki yetki kuralının istisnalarıdır ( HGK’nun 30.03.2005 tarih 2005/12-178 E., 211 K. ).
Somut olayda; Polatlı İcra Müdürlüğü 24.02.2005 tarihinde … Tapu Sicil Müdürlüğü’ne “doğrudan” haciz yazısı göndererek taşınmazı haczetmiştir. Bu husus Polatlı Tapu Sicil Müdürlüğü’nün haczin uygulandığına dair cevap yazısında ilgi gösterdiği yazı içeriğinden anlaşılmaktadır.
O halde; İİK’nun 360. maddesinde sözü edilen ve yukarıda açıklanan 79/2. maddesine paralel olan ve talimat yazılan İcra dairesinin bağlı olduğu İcra mahkemesinin yetkili olduğu ifade edilen bir işlemden söz edilemez. Bir başka anlatımla, haczi Polatlı İcra Müdürlüğü doğrudan uyguladığı için meskeniyet şikayetini incelemede Polatlı İcra Mahkemesi yetkilidir. Bu durumda, mahkemece meskeniyet şikayeti yönünden yetkisizlik kararı verilerek dosyanın talep halinde yetkili Polatlı İcra Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmesi yerine işin esası incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
2 ) Alacaklı vekilinin borçlunun kıymet takdirine itirazı hakkında verilen kararla ilgili temyiz itirazlarına gelince:
Kıymet takdiri Polatlı İcra Müdürlüğü’nün talimatı üzerine … İcra Müdürlüğü’nce yapıldığına göre, yukarıda 1 no’lu bentte yer verilen açıklamalar da gözetilerek İİK’nun 360. maddesi gereğince bu şikayeti inceleme görevi ise … İcra Mahkemesi’ne aittir. O halde, mahkemece dosya tefrik edilerek şikayetin bu bölümü hakkında işin esası incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 12.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat