MENFİ TESPİT – İSTİRDAT İSTEMİ – EMEKLİ MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILMASI

MENFİ TESPİT – İSTİRDAT İSTEMİ – EMEKLİ MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILMASI

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/10816
K. 2017/7938
T. 13.12.2017

MENFİ TESPİTİSTİRDAT İSTEMİ ( Davacının Bankaya Olan Borcu Sebebiyle Emekli Maaşından Yapılan Kesintinin Usulsüz Olduğu Gerekçesiyle İadesi İstemi – Haczi Yasaklanan Gelir Aylık ve Ödeneklerin Haczedilmesine İlişkin Taleplerin Borçlunun Muvafakati Bulunmaması Halinde İcra Müdürü Tarafından Reddedileceği )

EMEKLİ MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILMASI ( Menfi Tespit-İstirdat – Davacının Bankaya Olan Borcu Sebebiyle Emekli Maaşından Yapılan Kesintinin Usulsüz Olduğu Gerekçesiyle İadesi İstemi – Haczi Yasaklanan Gelir Aylık ve Ödeneklerin Haczedilmesine İlişkin Taleplerin Borçlunun Muvafakati Bulunmaması Halinde İcra Müdürü Tarafından Reddedileceği )

* EKSİK İNCELEME ( Menfi Tespit-İstirdat İstemi – Davalı Bankanın Kredi Alacağının Hangi Sözleşmeden Kaynaklandığının Banka Kayıtları Üzerinde İnceleme Yapılarak Belirlenmesi/5510 Sayılı Kanun’un 93. Maddesinin Somut Olayda Uygulanıp Uygulanmayacağının Davacı Tarafından Bankaya Hitaben Verilen Talimat Doğrultusunda İncelenmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

5510/m.93/1

ÖZET : Dava, menfi tespit-istirdat istemine ilişkindir.

Uyuşmazlık, davacının bankaya olan borcu sebebiyle emekli maaşından yapılan kesintinin usulsüz olduğu ve bu sebeple iadesi gerektiğine ilişkindir. Bu durumda öncelikle davalı bankanın kredi alacağının hangi sözleşmeden (kredi kartı, tüketici kredisi) kaynaklandığının banka kayıtları üzerinde inceleme yapılarak belirlenmesi ve daha sonra 5510 Sayılı Kanun’un 93. maddesinin somut olayda uygulanıp uygulanmayacağının davacı tarafından bankaya hitaben verilen talimat doğrultusunda incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit-istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı, emekli maaşına davalı banka tarafından bloke konulduğunu ve maaşında kesinti yaptıklarını, 2011 yılında davalı bankadan tüketici kredisi çekerken haberi olmadan kendisine emekli maaş rehinnamesi diye bir evrak imzalattıklarını, bankaya sorduğunda ise kredi kart borcu sebebiyle kesinti yaptıklarını beyan ettiklerini ileri sürerek, maaş üzerindeki blokenin kaldırılması ve yapılan kesintilerin iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir

Davalı vekili, davacının kredi kartı borcunu ödemediğini, kendisinden alınan muvafakat uyarınca kesinti yaptıklarını savunarak, davanın reddine karar verilmesini dava ve istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda, davacının davalı ile arasındaki kredi kartı borcu sebebiyle emekli maaşından yapılacak işlemlere dair 5510 Sayılı Kanun’un 5838 Sayılı Kanun’un 32. maddesiyle değişik 93/1 maddesinin yürürlüğe girdiği 28/02/2009 tarihinden sonra imzaladığı dayanak belgelere göre maaşında davalı yararına haciz/bloke konulmasını talep ettiği, anılan Yasaya göre her ne kadar emekli maaşı haczedilemez ise de söz konusu haciz hakkı doğduktan ve yasa yürürlüğe girdikten sonra davacının açık muvafakat vermesi nedeni ile bankanın uygulamasının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık, davacının bankaya olan borcu sebebiyle emekli maaşından yapılan kesintinin usulsüz olduğu ve bu sebeple iadesi gerektiğine ilişkindir. Bu durumda öncelikle davalı bankanın kredi alacağının hangi sözleşmeden (kredi kartı, tüketici kredisi) kaynaklandığının banka kayıtları üzerinde inceleme yapılarak belirlenmesi ve daha sonra 5510 Sayılı Kanun’un 93. maddesinin somut olayda uygulanıp uygulanmayacağının davacı tarafından bankaya hitaben verilen 2010 tarihli talimat doğrultusunda incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 13.12.2017 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY YAZISI

Dava; davacının davalı banka nezdinde bulunan emekli maaş hesabı üzerine uygulanan rehin, bloke, virman, takas ve mahsup işlemlerinin iptali ile borca mahsup edilen paranın hesaba iadesi istemine ilişkindir.

Taraflar arasında 30.11.2005 tarihinde imzalanan kredi kartı üyelik ve kredi sözleşmesinin 24. maddesinde bankanın rehin, hapis ve takas hakkı düzenlendiği, 30.11.2005 tarihli virman talimatı ile davacının kredi kartı borcuna dair maaş hesabından tahsilat yapılmasını kabul ettiği, yine davalı tarafın 2010 tarihli bireysel kredi sözleşmesine ek rehin sözleşmesi ve taahhütname ile bireysel kredi sözleşmesine istinaden davalı bankadan kullanılan kredilere dair mevduat hesabından tahsilat yapılmasına muvafakatı içeren virman, takas, mahsup talimatı verildiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Banka alacağına mahsuben Nisan, Mayıs ve Haziran 2014 aylarında davacının bankada bulunan maaş hesabından kesinti yapılmıştır. Sözleşmenin açıklanan maddesiyle bankaya bu hak tanındığı gibi ayrıca davacı tarafından gerek kredi kartı gerekse de tüketici kredisinden kaynaklı borçlar sebebiyle maaş hesabından kesinti yapılması hususunda bankaya talimat verilmiştir. Bu durumda sözleşme hükümleri ve davacının muvafakatı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerektiğinden kararın gerekçesi düzeltilerek onanması gerekirken yazılı gerekçe ile bozulması yönündeki sayın çoğunluğun görüşüne muhalifiz.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat