MADDİ TAZMİNAT TALEBİ – BANKA KREDİSİ İLE ALINAN EVİN DEPREMDE YIKILMASI

MADDİ TAZMİNAT TALEBİ – BANKA KREDİSİ İLE ALINAN EVİN DEPREMDE YIKILMASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                         :

 

VEKİLİ                          :

 

DAVALI                         :

KONU                            : Fazlaya İlişkin Talep ve Dava Hakkımız Saklı Kalmak Kaydıyla ……..TL Maddi Tazminat Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR                           :

1-Müvekkilimiz, Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Maluller İle Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisinden faydalanarak borçlanma sözleşmesi imzalamış ve ……… Bankasından ../../…. tarihinde ………TL kredi alarak ….. İli, ….. İlçesi, …… Bulvarı …… Devlet Yolu No: …, …. Apt. K: .., D: .. adresinde bulunan gayrimenkulu satın almıştır. Müvekkilimiz almış olduğu krediye karşılık olmak üzere Davalı lehine ………TL birinci derece ve sırada fekki davalıca bildirilinceye kadar süreli olmak üzere ipotek edilmesini kabul etmiştir.

2-Müvekkilimiz yapmış olduğu sözleşme gereği bankaya ödeyeceği taksit miktarlarını ve sözleşmenin diğer maddelerinde yazılı giderleri bankaya ödemeye devam etmektedir.

3-Ancak  ….. İli, ….. İlçesi, …… Bulvarı ….. Devlet Yolu No: …., … Apt. K: .. D: … adresinde bulunan gayrimenkul talihsiz 17 Ağustos depremi neticesinde yıkılmıştır.

4- Müvekkilimizin yapmış olduğu sözleşmenin .. maddesinde “banka lehine ipotek edilmiş olan taşınmaz malın sigorta ücreti ve sigorta sözleşme giderleri ile hasar vukuunda miktarının takdir ve tespiti ile tazminatın tahsili için yapılacak her türlü giderler” hesap sahibi adına borç kaydedilecektir. Aynı sözleşmenin .. maddesinde de “Teminat olarak gösterilen taşınmaz malı uygun görüleceği sigorta şirketine dilediği miktar ve şartlarla rehin sahibi ve alacaklı sıfatıyla kendi adına yangın ve deprem tehlikelerine karşı sigorta ettirmeye, ipotek edilen taşınmaz mal hasara uğradığı takdirde sigorta sözleşmesi hükümleri uyarınca tazminatın tahsili için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi Hesap Sahibinin bulunmasına ve izninin alınmasına gerek olmaksızın yapmaya ve tazminat miktarını tespit ve tahsil etmeye ve hesap sahibinin zimmetindeki bütün alacaklarını sigorta bedelinden almaya banka kayıtsız ve şartsız mezun ve yetkilidir” denmektedir.

5- ……… Bankasının kendi  kredi imkanları ile alınan gayrimenkuller de mutat uygulaması olan “Yangın ve Deprem Sigortası” prim borcunu karşılamak üzere müvekkilimizden ../../…. tarihinde ………TL para tahsil etmiştir. Belirtilen meblağ hala müvekkilimizin Mevduat hesabında blokeli olarak durmaktadır. Bu durum …… Bankası, ….. Şubesinin, …. Sigortanın ../../…. tarih, ….. sayılı yazısına cevaben yazdığı ../../…. tarih ve .. sayılı yazıda da açıkça belirtilmiştir. Yazı örneği ekte Sayın Mahkemenize sunulmuştur.

6- Müvekkilimizin gayrimenkul ” Yangın ve Deprem Sigortası ” ile ilgili bilgi formu ../../…. tarihinde …….. bankası ….. şubesince düzenlenmiştir. Bilgi formunda müvekkilimiz, …… Bankası A.Ş. Dain ve Mürtehin sıfatı ile sigortalı, …… Bankası ise sigorta ettiren olarak belirtilmiştir.

7- Belirtilen bilgi formu  ../../…. tarih … sayılı yazı ile …… Sigorta şirketine gönderilmek üzere ../../…. tarihinde ….. Kargo ….  Acentesine teslim edilmiş, ../../…. tarihinde …… Sigorta elemanlarından ………’e teslim edilmiştir.

8- ……… Bankası ….. Şubesi ……. Sigortaya yazdığı ../../…. tarih ve .. sayılı yazısı ile müvekkilimizin evinin yıkıldığını bildirerek “sigortalının” mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.

9-……. Sigorta ../../…. tarih ve …… sayılı cevap yazısında ” Sigorta sözleşmelerinde teminatın başlaması için sigorta priminin tamamı veya taksitle ödeme kararlaştırılmış ise ilk taksitin ödenmesi gerektiği, ……. Bankası …. Şubesinin prim borcunu tahsil etmesine rağmen hesaplarına intikal ettirilmediği, bankaca poliçenin 1997 yılından beri takibinin yapılmadığı dolayısı ile poliçenin hasarın meydana geldiği 1999 yılı için yenilenmediği hususlarından bahisle müvekkilimizin hasarının ödenemeyeceğini” bildirmiştir. Söz konusu yazıların örneği ekte sayın mahkemenize sunulmuştur.

10- Davalının ihmali sonucu müvekkilimiz mağdur olmuştur. Müvekkilimiz davalı tarafından evinin depreme karşı sigortalandığını bildiğinden bu yönde bir girişimde bulunmamış evini sigortalama yönüne gitmemiştir. Müvekkilimizin davalıya olan kredi borcu henüz bitmiş olmadığından halen evi yıkılmasına rağmen kredi taksitleri maaşından kesilmektedir. Yukarıda açıklanan olaylar neticesinde müvekkilimiz İbrahim Köse’nin mağduriyetinin giderilmesi bakımından rizikonun gerçekleştiği tarih olan …/…/…… tarihinde evi sigortalı olsa idi sigortadan alacağı meblağdan davalıya kalan bakiye borcu düşüldükten sonra kalan meblağın  faizi ile birlikte tahsili için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER      : 6098 sayılı TBK. md. 49 vd., HMK ve Sair Mevzuat.

DELİLLER                     :

  1. Meskenler İçin Yangın ve Deprem Sigortası Bilgi Formu,
  2. ../../…. Tarih ve …. Sayılı Davalı Tarafından …….. Sigorta AŞ Genel Müdürlüğü’ne Yazılan Yazı,
  3. ../../…. Tarih ve ….. Sayılı ……. Sigorta AŞ Genel Müdürlüğünün Cevabi Yazısı,
  4. Müvekkilimiz ile Davalı arasında yapılan konut kredisi borçlanma sözleşmesi,
  5. Bilirkişi İncelemesi,
  6. Diğer yasal ve takdiri deliller.

CEVAP SÜRESİ              : İki haftadır.

TALEP SONUCU       : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla davalıya olan bakiye kredi borcu düşüldükten sonra ………TL nın rizikonun gerçekleştiği tarih olan …/…/…… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat