70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Maddi Tazminat Sigorta – Av. İlayda İrem POLAT

………. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …/…/….

 

 

DAVACI               :

 

VEKİLİ                 :

 

DAVALI               : …… Sigorta T.A.Ş Genel Müdürlüğü

 

KONU          : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ………… TL tazminatın  yasal faizi ile birlikte davalıdan  tahsili talebimiz hk.

 

AÇIKLAMALAR  :1-Müvekkilim davalı sigorta şirketi ile ../../…. – ../../…. tarihlerini kapsayan ……. nolu poliçe ile ……. adresinde bulunan ………. adlı işletmesindeki malvarlığını poliçede belirtilen rizikolara karşı sigortalanmak üzere sigorta sözleşmesi akdetmiş ve davalının sigortalısı olmuştur.

 

2-Müvekkilim belirlenen sigorta prim miktarını davalı sigorta şirketine tamamen ödemiştir. Böylece poliçe, geçerli hale gelmiştir ve halen yürürlüktedir.

 

3-17.08.1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle müvekkilim enkaz altında kalmış ve yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede on üç gün boyunca tedavi görmüş ve taburcu olduktan sonra, ../../…. tarihinde kontrol amacıyla dükkanına gelmiştir.

 

4-Anılan tarihte dükkanına gelen müvekkilim, dükkan camının kırılarak  yağma suretiyle hırsızlık yapıldığını; dükkanına, tahrip edilmek suretiyle de zarar verildiğini ve tüm mallarının çalındığını görmüştür.

 

5-Müvekkilim, zaman kaybetmeden ../../….  tarihinde kolluk kuvvetlerine başvurarak olayın tespitini talep etmiş ve kolluk kuvvetleri de durumu bir tutanak düzenlemek suretiyle tespit ederek zapt altına almıştır.

 

Davalı sigorta şirketinin acentası olan ….. Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şirketi de bahse konu olan yerde vuku bulan hırsızlık olayı faillerinin akıbeti hususunda ……. Karakolu Amirliğine müracaatta bulunmuş ve adı geçen makam da, bu hususa ilişkin olarak söz konusu aracı şirkete hitaben -olumsuz olmak üzere – ../../…. tarih ve ../….. sayılı cevabi yazıyı göndermiştir.

 

Daha sonra müvekkilim, davalı sigorta şirketine halen yürürlükte bulunan sigorta sözleşmesi uyarınca, sigorta tazminat miktarının tarafına ödenmesi hususunda başvuruda bulunmuştur.

 

Davalı sigorta şirketi, müvekkilimin talebine ilişkin olarak  ../../…. tarihli cevabi yazısında, kendileri tarafından yaptıkları inceleme ve araştırma sonucunda, sigortalı mahalde poliçe teminatı kapsamında bir olay meydana gelmediğini tespit ettiklerini ve bu nedene binaen de; söz konusu taleple ilgili olarak, müvekkilime herhangi bir ödemede bulunmayacağını bildirmiştir.

 

Müvekkilim, teminat miktarının ödenmesine ilişkin olarak davalı sigorta şirketine yazmış olduğu talep yazısı, expertizin tutmuş olduğu rapor niteliği taşıyan belgeler, davalı sigorta şirketinde mevcut olup elimizde bulunmamaktadır. Bu nedenle, adı geçen belgeleri sayın mahkemenize arz edememekteyiz.

 

Davalı sigorta şirketi ile yapılan sözleşme devam ettiğine ve teminat altına alınan rizikolar gerçekleştiğine göre; sözleşme uyarınca muaccel hale gelen tazminatı davalı sigorta şirketinin ödemesi gerekmektedir. Bu nedenle, davalı sigorta şirketinin ödeme yapmaması, buna ilişkin olarak verdiği ret cevabı tamamen suiniyetlidir, ödenmesi gereken tazminatın geciktirilmesine yöneliktir ve açıkça hukuka aykırıdır.

 

Davalı sigorta şirketinden mezkur poliçe nedeniyle, fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımızı da saklı tutuyoruz.

 

KANITLAR         :

  1. ……… no lu ../../…. başlangıç ../../…. bitiş tarihli sigorta poliçesi.
  2. Davalı sigorta şirketinin elinde bulunan expertiz raporu.
  3. Tazminat talebine ilişkin, müvekkilim tarafından davalı sigorta şirketine gönderilen yazı.
  4. ../../…. tarihli davalı sigorta şirketi tarafından müvekkilime gönderilen cevabi ret yazısı.
  5. ../../…. tarihli polis zapt ve tespit tutanağı
  6. Bilirkişi incelemesi, yasal takdiri diğer kanıtlar.

 

YASAL NEDENLER : B.K, Sigorta Mevzuatı, Poliçe Genel Şartları ve ilgili yasal mevzuat.

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU     : Yukarıda açıkladığımız nedenlere fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……..-TL tazminatın  rizikonun gerçekleşme tarihi olan ../../…. tarihinden  itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin   davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!