Limited Şirketlerde Pay Senedi Defteri

Limited Şirketlerde Pay Senedi Defteri

Limited şirketlerin pay senedi defteri tutmalarına ilişkin olarak 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanununun 519’uncu maddesinde; ’’Paylar hakkında bir defter tutulur. Ortakların ad ve soyadları, pay miktarları, vuku bulan ödemeler, payların devir ve intikali ve bu hu­suslarla ilgili diğer değişiklikler bu deftere kaydolunur. Her takvim yı­lı başında ticaret sicil memuruna, ortakların ad ve soyadlarını, her or­tağın koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarını ve buna mahsuben ödediği kısmı gösterir ve müdürler tarafından imzalanmış bir liste ve­rilir. Son listenin tevdi tarihinden itibaren her hangi bir değişiklik ol­mamışsa liste verilmez. Yalnız, bir değişiklik olmadığı dilekçe ile bil­dirilir. Pay defterinin ve listelerin kusurlu ve noksan tutulması veya verilen malumatın yanlış olması yüzünden husule gelecek zarardan: müdürler şahsan ve müteselsilen mesuldürler.” hükmü yer almaktadır.

6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanununun 519’uncu maddesinde yer alan limited şirketlerin pay senedi defteri tutmalarına ilişkin hü­küm; 6102 sayılı Yeni Ticaret Kanununun 594’üncü maddesi ile “Şir­ket, esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutar. Ortakların, ad­ları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri itibarî değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları, sahiplerinin adları ve adresleri bu deftere yazılır. Ortaklar pay defterini inceleyebi­lir.” şeklinde yer almıştır.

Dolayısı ile 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanununun 519’uncıı maddesinde yer alan limited şirketlerin pay senedi defteri tutmalarına ilişkin hüküm; 6102 sayılı Yeni Ticaret Kanununun 594’üncü maddesi ile uygulama herhangi bir değişikliğe neden olmayacak şekilde düzen­lenmiştir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat