70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçu ve Cezası – Av. İlayda İrem POLAT

Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama

MADDE 228- (1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması hâlinde, verilecek ce­za bir katı oranında artırılır.

  • Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
  • Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçunun Koruduğu Hukuki Değer

Kumar oynama suç olmaktan çıkarılmış, Kabahatler kanununun 34. maddesin­de idari yaptırım gerektiren bir kabahat olarak düzenlenmiştir. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama eyleminin 567. maddede öngörüldüğü gibi,”umuma mahsus veya umuma açık yerlere ilişkin olması aranmamış, umuma açık olmasa bile kumar oynanması için, her türlü yer veya imkan sağlamanın suç oluşturduğu kabul edilmiştir. “Yer ve imkan sağlama” çocuklar için söz konusu olmuş ise ceza, maddenin 2. fıkrası uyarınca arttırılarak hükmolunacaktır.

Madde metninde kumar oynanması için yer veya başka surette imkan sağlan­ması, suç olarak tanımlanmıştır. Korunan hukuki değer toplumun genel ahlakıdır.

Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçunun Maddi Öğesi

Herkes suçun faili olabilir. Fail, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişidir.

Suçun mağduru genel ahlakın bozulması tehlikesi ile karşı karşıya kalmış ol­ması dolayısıyla toplumdur.

Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçunun Hareket ve Neticesi

TCK’nın 228/4. madde metninde öngörülen tanıma göre Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır. Bu tanıma uymayan, kazanç amacıyla icra edilmeyen ve kar ve zararın talihe bağlı olmadığı oyunlar kumar değildir. Bu oyunların oynanması için yer ve imkan sağlama da 228. maddede Öngörülen suçu oluşturmaz.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan ve kendisi de kumar oynayan kişiye TCK’nın 228. maddesi ile Kabahatler Kanununun 34. maddesi uyarınca ayr. ayrı cezalandırılır.

Söz konusu suç, başkalarının kumar oynaması için yer ve imkan sağlamaklı oluşur. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, aleniyet şartı aranmamıştır. Madde metninde “yer ve imkan sağlama” ifadesi kullanılmıştır. Kanaatimizce, bu ifade ile anlatılmak istenen başkalarının kumar oynaması için elverişli ortamın hazırlanma­sıdır. Buna göre bir kimsenin kumar oynanması için yer sağlaması, bir diğer kişinin de kumar aletlerini getirmesi durumunda her ikisinin de 228. madde uyarınca ceza­landırılmaları gerekir. Kumar aletlerini getiren kişinin müşterek faillik kurumu gereği 37. madde uyarınca sorumluluğu bulunmaktadır.

Üçüncü fıkraya göre, kumar oynanması için yer veya başka surette imkan sağ­lanması suçundan dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara Özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçunun Manevi Öğesi

Suç doğrudan kastla işlenebilir. Failin sonuçlarını bilerek ve isteyerek kumar oynanması için yer ve imkan sağlaması ile suç oluşur. Belli bir saikle hareket edilip edilmemesinin önemi yoktur. Eylem, başkalarının cinsel arzularının uyarılması amaç ve saikiyle gerçekleştirilmiş olabileceği her hangi bir amaç ve saikle işlenmiş olmasa da suç oluşur.

Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçunun Yaptırımı

  1. fıkra uyarınca kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. Çocuklann kumar oynaması için yer ve im­kan sağlanması hâlinde, verilecek ceza 2. fıkra uyarınca bir katı oranında artırılmalıdır..

Maddede hapis ve adli para cezasına birlikte hükmolunması benimsenmiştir. Bununla birlikte hakim, kısa süreli bir hapis cezasına hükmetti ise bu cezayı TCK’nm 50/1. maddesinde öngörülen tedbirlere veya adli para cezasına çevirebi­lir. Ancak, sonuç adli para cezasının YTCK’nm 51/1. maddesi uyarınca ertelenmesi olanağı bulunmamaktadır. Bunun yanında hakim hapis cezasını adli para cezasına çevirmezse erteleyebilir. Şu da unutulmamalıdır ki erteleme kararı ancak hapis cezasına ilişkin olarak verilebilir. Adli para cezasını kapsamaz.

Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçunda Kovuşturma Ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir. Soruşturma işlemleri doğrudan C. Savcılığınca yapılır.

Suçun yargılamasını yapmakla görevli mahkeme Adlî Yargı İlk Derece Mah­kemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca sulh ceza mahkemesidir.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!