Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kanunda Nasıl Düzenlenmiştir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kanunda Nasıl Düzenlenmiştir?

Kanunda Kurumun Başbakanlıkla ilişkili olduğu ve merkezinin Ankara olduğu hüküm altına alınmıştır. Kurum, Kurul ve Başkanlıktan oluşmaktadır. Kurumun karar organı ise Kuruldur.

Kurumun Görevleri Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun başlıca görevleri şunlardır:
a.Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,
b.İhtiyaç duyulması hâlinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak,
c.Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak,
ç.Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ve Başbakanlığa sunmak,
d.Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek

Kurul Kaç Kişiden Oluşur ve Kurul Üyeleri Nasıl Seçilir?

Kurul dokuz üyeden oluşur, beş üye Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki üye Cumhurbaşkanı, iki üye ise Bakanlar Kurulu tarafından seçilir.

Kurul Üyeliğine Seçilebilmek İçin Hangi Şartlar Aranır?

Kurula üye olabilmek için; Kurumun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, Devlet memuru olmaya ilişkin genel şartları taşımak, herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak, en az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak gerekmektedir.

Kurul Başkanı ve İkinci Başkan Nasıl Seçilir?

Kurul, üyeleri arasından Başkan ve İkinci Başkanı seçer.
Kurulun Başkanı, Kurumun da başkanıdır.

Kurul Üyelerinin Görev Süresi Kaç Yıldır?

Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple görevi sona eren üyenin yerine seçilen kişi, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Kurul Üyeleri Nasıl ve Nerede Yemin Ederler?

Kurul Üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda;
“Görevimi Anayasaya ve kanunlara uygun olarak, tam bir tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getireceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” şeklinde yemin ederler.

Kurul Üyeleri Başka Bir Görev Yapabilirler mi?

Kurul üyeleri özel bir kanuna dayanmadıkça, Kuruldaki resmî görevlerinin yürütülmesi dışında resmî veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar. Ancak, Kurul üyeleri, asli görevlerini aksatmayacak şekilde bilimsel amaçlı yayın yapabilir, ders ve konferans verebilir ve bunlardan doğacak telif hakları ile ders ve konferans ücretlerini alabilirler.

Kurul Üyelerinin Görevine Son Verilebilir mi?

Kurul üyelerinin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez.

Kurul üyelerinin; seçilmek için gereken şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması, görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi, görevlerini yerine getiremeyeceklerinin sağlık kurulu raporuyla kesin olarak tespit edilmesi, görevlerine izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak on beş gün ya da bir yılda toplam otuz gün süreyle devam etmediklerinin tespit edilmesi ve bir ay içinde izinsiz ve mazeretsiz olarak toplam üç, bir yıl içinde toplam on Kurul toplantısına katılmadıklarının tespit edilmesi hâllerinde Kurul kararıyla üyelikleri sona erer.

Kurulun Görevleri Nelerdir?

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
1. Kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak,
2. Kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikâyetlerini karara bağlamak,
3. Şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda kişisel verilerin kanunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini incelemek ve gerektiğinde bu konuda geçici önlemler almak,
4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için aranan yeterli önlemleri belirlemek,
5. Veri Sorumluları Sicilinin tutulmasını sağlamak,
6. Kurulun görev alanı ile Kurumun işleyişine ilişkin konularda gerekli düzenleyici işlemleri yapmak,
7. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenleyici işlem yapmak,
8. Veri sorumlusunun ve temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleyici işlem yapmak,
9. Bu Kanunda öngörülen idari yaptırımlara karar vermek,
10.Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve kişisel verilere ilişkin hüküm içeren mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek,
11.Kurumun; stratejik planını karara bağlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını ve performans kriterlerini belirlemek,
12.Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak,
13.Kurumun performansı, mali durumu, yıllık faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan konular hakkında hazırlanan rapor taslaklarını onaylamak ve yayımlamak,
14.Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak,
15.Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek,
16.Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Kurulun Çalışma Esasları Nasıldır?

Kurulun toplantı günlerini ve gündemini Başkan belirler. Başkan gereken hâllerde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurul, başkan dâhil en az altı üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. Kurul üyelerinin kendilerini, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarını, evlatlıklarını ve aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşlerini ilgilendiren konularla ilgili toplantı ve oylamaya katılmaları yasaklanmıştır. Kurulda görüşülen işler tutanağa bağlanır.

Kararlar ve varsa karşı oy gerekçeleri karar tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde yazılır. Kurul, gerekli gördüğü kararları kamuoyuna duyurur. Aksi kararlaştırılmadıkça, Kurul toplantılarındaki görüşmeler gizlidir.

Kurul Üyelerinin Sır Saklama Yükümlülüğü Var mıdır?

Kurul üyeleri çalışmaları sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Başkanın Statüsü Nasıldır?

Başkan, Kurul ve Kurumun başkanı sıfatıyla Kurumun en üst amiri olup Kurum hizmetlerini mevzuata, Kurumun amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlar. Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur.

Bu sorumluluk, Kurum çalışmalarının düzenlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuoyuna duyurulması görev ve yetkilerini kapsar.

Başkanın Görevleri Nelerdir?

Başkanın görevleri şunlardır:
1. Kurul toplantılarını idare etmek,
2. Kurul kararlarının tebliğini ve Kurulca gerekli görülenlerin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak ve uygulanmalarını izlemek,
3. Başkan Yardımcısını, daire başkanlarını ve Kurum personelini atamak,
4. Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak,
5. Stratejik planın uygulanmasını sağlamak, hizmet kalite standartları doğrultusunda insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak,
6. Belirlenen stratejilere, yıllık amaç ve hedeflere uygun olarak Kurumun yıllık bütçesi ile mali tablolarını hazırlamak,
7. Kurul ve hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışması amacıyla koordinasyonu sağlamak,
8. Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
9. Kurum Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek,
10. Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.

Başkanlığın Oluşumu Nasıldır?

Başkanlık, Kurumun ve Kurulun idari ve mali işleri ile sekretarya hizmetlerini yerine getirir. Başkanlık; Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanlıkları şeklinde teşkilatlanan hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Kanunda Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanlarının nitelikleri ve atanma usulü ile Başkanlığın görevleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Hizmet birimleri ile bu birimlerin çalışma usul ve esasları Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenecektir.

Başkanlığın Görevleri Nelerdir?

Başkanlığın görevleri şunlardır:
1. Veri Sorumluları Sicilini tutmak,
2. Kurumun ve Kurulun büro ve sekretarya işlemlerini yürütmek,
3. Kurumun taraf olduğu davalar ile icra takiplerinde avukatlar vasıtasıyla Kurumu temsil etmek, davaları takip etmek veya ettirmek, hukuk hizmetlerini yürütmek,
4. Kurul üyeleri ile Kurumda görev yapanların özlük işlemlerini yürütmek,
5. Kanunlarla mali hizmet ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak,
6. Kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla bilişim sisteminin kurulmasını ve kullanılmasını sağlamak,
7. Kurulun yıllık faaliyetleri hakkında veya ihtiyaç duyulan konularda rapor taslaklarını hazırlamak ve Kurula sunmak,
8. Kurumun stratejik plan taslağını hazırlamak,
9. Kurumun personel politikasını belirlemek, personelin kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak ve uygulamak,
10. Personelin atama, nakil, disiplin, performans, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,
11. Personelin uyacağı etik kuralları belirlemek ve gerekli eğitimi vermek,
12. 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Kurumun ihtiyacı olan her türlü satın alma, kiralama, bakım, onarım, yapım, arşiv, sağlık, sosyal ve benzeri hizmetleri yürütmek,
13. Kuruma ait taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak,
14. Kurul veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kurumun Bütçesi ve Gelirleri Nelerdir?

Kurumun bütçesi, 5018 sayılı Kanunda belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır ve kabul edilir. Kurumun gelirleri; genel bütçeden yapılacak hazine yardımları, Kuruma ait taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler, alınan bağış ve yardımlar, gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler ve diğer gelirlerden oluşur.

Kanunun Yayımından Önce İşlenmiş Kişisel Veriler İçin Bir Geçiş Süresi Var mıdır?

Kanunun Geçici 1. maddesinin 3. fıkrasında, hâlihazırda işlenmiş kişisel verilerin durumu düzenlenmiştir. Buna göre, Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerin, Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde Kanun hükümlerine uygun hâle getirilmesi
gerekmektedir. Bu süreç içerisinde, Kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel veriler ise derhâl silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat