70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Kişinin Hatırasına Hakaret – Av. İlayda İrem POLAT

Kişinin Hatırasına Hakaret

MADDE 130- (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Ceza. hakaretin alenen işlenmesi halinde altıda biri oranında artırılır.

(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kişinin Hatırasına Hakaret Açıklama

Madde, 765 sayılı Kanunumuzun 178. maddesinin karşılığıdır. Ancak, 130. madde ile yalnızca ölenin hatırasına hakaret suçu cezalandırılmıştır. Hakaret, meza­rın yıkılması veya bozulması ya da kirletilmesi suretiyle işlenirse, fikri içtima kural­ları gereğince 153. maddenin de uygulanabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

  1. madde, 178. maddedeki ölünün naaşınm ya da kemiklerinin alınmasına ilişkin eylemin ancak hakaret amacıyla gerçekleştirilmesi halinde suç oluşturmasını öngörmüş­tür. Meşru olmayan başka bir amaçla ölünün naaşınm ya da kemiklerinin alınmasının ya da mezardan çıkarılmasının suç oluşturmasına ilişkin hüküm içermemektedir.

“Madde metninde, bir bağımsız suç olarak ölünün hatırasına hakaret suçu dü­zenlenmiştir. Genel olarak hakaret suçu ancak hayatta bulunan kişilere karşı işlene­bilir. Çünkü, onur ve şeref, ancak yaşayan kişiler açısından söz konusudur. Ölen bir kişinin ancak hatırasına hakaretten, saygısızlıktan söz edilebilir.

Ölen kimsenin hatırasına hakaretin cezalandırılabilmesi için bunun en azından üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Bu suçun alenen veya basın ve yaym yoluyla işlenmesi, daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurlar olarak belirlenmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında, bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya ke­miklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişinin cezalandırılması öngörülmüştür.”

Bu suça ilişkin ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikâyette bulunulabilir. Ölenin kimsesinin bulunmaması durumunda şika­yet hakkının kullanılması ve dolayısıyla suçun kovuşturulması mümkün değildir.

Kişinin Hatırasına Hakaret Uzlaşma-Kovuşturma-Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlıdır. TCK’nın 73. maddesinin 1. ve 2. fıkraları uyarınca soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.

TCK’nın 73. maddesinin 1. ve 2. fıkraları uyarınca soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.

Kişinin hatırasına hakaret suçu 5271 sayılı CMK’nın 5560 sayılı Kanunla deği­şik 253./1 maddesine göre uzlaştırma hükümlerine tabidir.

Uzlaşmanın nasıl yapılacağı CMK’nın 253. maddesinde hükme bağlanmış ise de, uz­laşmanın kapsamından ve içeriğinden söz edilmemiştir. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca yargılamayı yapmakla görevli mahkeme sulh ceza mahkemesidir.

 

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!