Kira borcu dışındaki, bazı borçların ödenmemesi nedeniyle de, tahliye istemli takip yapılabilir mi?

Kira borcu dışındaki, bazı borçların ödenmemesi nedeniyle de, tahliye istemli takip yapılabilir mi?

Aidat, yakıt, aydınlatma gibi, bir alacaktan dolayı takip yapabilmek için, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 37/son maddesinde belirtilen belgelerin ve kat malikleri kurulunun bu konuda bir kararı bulunmalıdır. Çöp, aydınlatma, su ve kapıcı paraları, kira parası, sayılmadığı için te­merrüde esas olamaz. Çevre temizlik vergisini ödemeyen kiracı hakkında da, tahliye ihtarlı takip yapılamayacaktır. 2464 sayılı kanuna 3914 sayılı kanun ile eklenen mükerrer 44. maddeye göre, çevre temizlik vergisinin sorumlusu taşınmazı fiilen kullanan kişidir.Bu borcun alacaklısı ise, ilgili yerel yönetimdir. Bu nedenle, kiralayanın böyle bir alacağı takibe koyma yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca alacağın tahsili, 6183 sayılı kanun hü­kümlerine tabi olduğu için, bahse konu alacak kaleminden dolayı, borçlu hakkında genel haciz yolu ile takip yapılamayacağı gibi, tahliyede istenemez.

Asıl kira borcunun ödenmesi halinde, faiz ve icra giderleri gibi ek­lentiler ödenmese de, borçlunun temerrüdünden söz edilemez. Bu itibar­la, borçlu hakkında, İİK’nun 269/a maddesi gereğince, açılan tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekir.

Kısaca; kiracının kira sözleşmesinde kira bedeli dışında kapıcı, su, elektrik, havagazı, asansör, yönetim gideri, temizlik ve aydınlatma resmi vb… giderleri üstlenmişse ödenmemesi İÎK’nun 269 vd. maddelerine göre takip yapabilme olanağı vermezken temerrüde ve tahliyeye sebep olmayacaktır. Buna karşılık kiracı tarafından ödenmesi kararlaştırılan ve miktarı belli edilmiş yakıt parası geçmiş yıllara ait olan ödenmemiş kira borcu, 6570 sayılı yasanın 5. maddesine göre Bakanlar Kurulunca kabul edilirken kalorifer yakıt zammı kira bedelinden sayılacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat