Kira Bedelinin Tespiti Dava Dilekçesi

Kira Bedelinin Tespiti Dava Dilekçesi

……SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

………..

DAVACI                                 :(Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   :Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                   : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                      :Kira bedelinin tespiti talebimizi havi dilekçedir.

AÇIKLAMALAR                      :

1.Müvekkilimiz ve davalı …. arasında …/…/… tarihinde kira sözleşmesi (Ek-1) akdedilmiş olup,  davalı kiracı işbu sözleşme gereği Müvekkilime ait taşınmazda aylık …TL kira mukabilinde oturmaktadır.

2.Davalı kiracının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan  davalı kiracıya  … Noterliği’nden …/…/… tarihinde ihtarname keşide edilerek (Ek-2) …/…/… tarihinde başlayan yeni kira dönemi için kira bedeli artırımı hakkındaki isteğimiz bildirilmiştir. Ancak davalı yan ihtarımıza rağmen hareketsiz kalmayı tercih etmiştir.

3.Aylık kira bedelinin Yİ-ÜFE,TEFE oranları ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve ..…TL sına çıkarılması için sayın Mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : 6098 Sayılı Kanun’un 299. maddesi,  4721 Sayılı Kanun’un 2. ve 4. Maddeleri,  6100 Sayılı Kanun’un 1., 4., 6., 10., 18. Maddeleri ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                : 1-…/…/… Tarihli kira sözleşmesi

                                                            2- … Noterliği’nden keşide edilen …/…/… Tarihli ihtarname  

SONUÇ VE İSTEM                 Yukarıda arz ve izah olunan  nedenlerle yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespiti, bu kira bedelinin …/…/… tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılması, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine dair karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederiz.

EKLER                                     :  1-…/…/… tarihli kira sözleşmesi

                                                             2–  … Noterliği’nden keşide edilen …/…/… Tarihli ihtarname  

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat