Kira Bedeline veya Sözleşmesine İtiraz Nedeniyle İcra İnkar Tazminatı

Kira Bedeline veya Sözleşmesine İtiraz Nedeniyle İcra İnkar Tazminatı

İtirazın kesin talebi duruşmasında, itirazı kaldırılan borçlu veya iti­razın kaldırılması talebi reddedilen alacaklı (kiralayan), ayrıca icra inkar tazminatı ödemek durumunda kalacak mıdır?

ÎÎK’nun 269d maddesinin atfı ile, genel hüküm olan ÎİK md 68’e bakmak gerekmektedir. İtirazın kesin olarak kaldırılmasını düzenleyen bu madde, daha önce inkar tazminatından bahsetmiyordu.3222 sayılı yasa ile bu maddeye bir son fıkra eklenmiş, itirazın kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlunun, bu talebin reddi halinde, alacaklının (kirala­yan), diğer tarafın talebi üzerine yüzde on beşten aşağı olmamak üzere, icra inkar tazminatına mahkum edileceği belirtilmiştir.(İİK.md 68/7). Yapılan değişiklikle, bir boşlukta doldurulmuş olmaktadır. Zira önceden kiracı veya kiralayan haksız olduğunu bilse bile, müeyyidesi çok hafif olduğu için, itiraz veya itirazın kullandırılması yoluna başvuruyor ve böylece boş yere icra mahkemesini işgal ediyordu.Ayrıca ödeme ve tah­liye emirlerine itirazla takip durduğu için, kiralayan sonunda haksız çıksa bile amacına geç ulaşmaktan dolayı uğradığı zararı tazmin edemiyordu.

Bu durum, zaten alacağına geç kavuşan kiralayan alacaklı bakı­mından, mağduriyete sebep olmaktaydı.3222 sayılı yasa ile maddede yapılan değişiklik bu anlamda, alacaklı kiralayanın lehine olmuştur.

Dolayısıyla itirazın kaldırılması ile yapılan değişiklik sonucunda, likit ve belli olan alacak nedeni ile, ÎÎK’nın 68/son maddesi gereği ala­caklı yararına, icra inkar tazminatına hükmetmek gerekecektir. Kira borcu yönünden, borçluların müteselsil sorumlu olmaları durumunda, borçluların ayrı ayrı her birinin inkar tazminatı ile sorumlu tutulması doğru değildir. Asıl alacak olan kira alacağı, sözleşmeden kaynaklanan alacak­tır. Miktarı sözleşmede gösterilmiştir.

İÎK’.nun 68.maddesi gereğince, itirazın kaldırılması talebinin esasi ilişkin nedenlerle kabulü halinde, borçlu, aynı nedenlerle, reddi halinde alacaklı, talep edilmiş olduğu koşuluyla, yüzde kırktan aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ve 6.Hukuk Dairesi, hükmolunacak tazminata, karar tarihinden tahsil tarihine kadar, faiz istenmesinin mümkün olduğu görüşündedir. Biz de bu görüşe katılmaktayız.

Yargıtay, bir kararında, alacaklı vekilinin tazminat istemi bulundu­ğuna göre, mahkemece itirazın kaldırılmasına karar verilen kira alacağı üzerinden, alacaklı yararına tazminata karar verileceğini,

Başka bir kararında ise, İÎK ‘nun 269/c maddesinin ikinci fıkrasınız yollamasıyla, aynı kanunun 68/son maddesinde öngörülen icra inkar taz­minatına hükmedilebilmesi için, alacaklının talebi gerektiğinden, alacaklı da dava dilekçesinde ve yargılama sırasında, böyle bir talep de bulunma­dığından, davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesinin doğru olmayacağını bildirmiştir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat