Kira Alacağının Ödenmemesi Sebebiyle Yapılan İlamsız İcra Takibinde Yetkili İcra Dairesi Neresidir?

Kira Alacağının Ödenmemesi Sebebiyle Yapılan İlamsız İcra Takibinde Yetkili İcra Dairesi Neresidir?

Kira Alacağının Ödenmemesi Sebebiyle Yapılan İlamsız İcra Takibinde Yetkili İcra Dairesi

HUMK’nun yetkiye ilişkin hükümleri, ilamsız tahliye takipleri içir, de geçerlidir. Para veya teminat borcu için yapılacak takiplerde, yetkili icra dairesi konusunda, İcra ve İflas Kanununun 50.maddesi, Hukuk Usu­lü Muhakemeleri Kanununun maddelerine yollama yapmıştır. Nite­kim İİK.nun, 50. maddesi “para veya teminat borcu için takip hususunda. HUMK’nun yetkiye dair hükümleri, kıyas yolu ile uygulanır.Şu kadar ki. takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de, takibe yetkilidir.” hük­müyle, genel yetkili icra dairesinin borçlu kiracının ikametgahının bulun­duğu yer icra dairesi (HUMK m.9) veya akdin yapıldığı yer icra dairesi yetkili kılınmıştır (HUMK. 10.m). Ancak takip konusu alacak kira alacağı olup, BK’nun 73. maddesi hükmü gereğince kira alacağı, alacaklının ikametgahında ödenmesi gerektirdiğinden, alacaklı bulunduğu yer icra dairesinde de takip yapabilir. Öte yandan tahliye istekli icra takibi, kira­lanan taşınmazın bulunduğu yer icra dairesinde de yapılabileccktir.Kira sözleşmesinde, veya ayrı bir sözleşmeyle, yetkili icra dairesi belirlenmiş olabilir (HUMK. m.22). Bu taktirde dahi, kiralayanın genel yetkili icra dairesinde takip yapmasına engel bir durum yoktur.Zira yetki sözleşmesi, genel yetkili icra dairesinin yetkisini bertaraf etmez.

Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, sözleşmenin yerine getirile­ceği yer mahkemesinde (icra dairesinde) dava açılabilir;takip yapılabilir. Bu yerin tesbiti, tarafların açık veya zımni isteğine;şayet anlaşılamıyorsa, BK.nun 73.maddesine göre belirlenmelidir.İÎK.nun 50/1. maddesine göre de, (davalının bulunması koşulu aranmaksızın)takip, aktin yapıldığı yer icra dairesinde yapılabilir.

Özetle, ilamsız tahliye takiplerinde, Takip borçlusunun ikametgahı, borçlu birden fazla ise birinin ikametgahı, sözleşmenin icra olunacağı yer, alacaklının ödeme zamanında oturduğu yer, kiraya verenin ikamet­gahının bulunduğu yer, kiraya veren birden fazla kişi ise, birinin ikamet­gahının bulunduğu yer, yada yetki sözleşmesi ile tarafların belirlediği yer icra dairesi yetkilidir.Ancak icra dairesi yetkisi, kamu düzenine ilişkin olmadığından, icra dairesi yetkisizliğini kendiliğinden gözetemez.Yetki sözleşmesi ile, kanunen yetkili olan genel ve özel yetkili icra dairelerinin yetkileri de kalkmaz.Mahkemeler hakkında düzenlenmiş bir yetki söz­leşmesinin, icra dairelerini de kapsadığı Yargıtay’ca da benimsenmiş bir görüştür.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat